27.06.2019

Pozytywna ocena wykonania budżetu

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 26 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2018. Przedstawił je Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

wwwIMG6879

W swoim wystąpieniu skoncentrował się głównie na wykonaniu planu wydatków. Podkreślił, że wydatkowane środki pozwoliły zrealizować wszystkie postawione urzędowi zadania, zarówno nadzorczo-kontrolne, jak i prewencyjno-promocyjne. „Nie udało nam się zrealizować wszystkich wydatków, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, ale nie wpłynęło to na działalność merytoryczną urzędu” – stwierdził Główny Inspektor Pracy.

wwwIMG6886

Pozytywnie wykonanie budżetu PIP oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Ocenę tę przedstawił Dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NIK Jacek Szczerbiński. Powiedział, że zrealizowane przez PIP wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy. Izba nie stwierdziła niecelowego, niegospodarnego i nielegalnego wydatkowania publicznych pieniędzy.

„Pozytywnie oceniliśmy wiarygodność ksiąg rachunkowych w odniesieniu do rocznych sprawozdań budżetowych i kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz ich zgodność z zasadami rachunkowości. Również pozytywnie NIK oceniła skuteczność funkcjonowania mechanizmów kontroli zarządczej dotyczącej operacji finansowych i gospodarczych” – poinformował dyrektor Jacek Szczerbiński.

W wygłoszonym koreferacie przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł Wojciech Szarama rekomendował komisji przyjęcie sprawozdania budżetowego PIP.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz oraz Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098