• RSS
  • Wersja tekstowa
31.07.2019 Artykuł archiwalny

Trwa 47. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

W dniu 28 czerwca 2019 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, której współorganizatorem jest m.in. Państwowa Inspekcja Pracy.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

- ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;

- możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem Konkursu są rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy.

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,

- rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy;

  • kategoria B – prace naukowo-badawcze,

- opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce;

  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne,

- rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski Konkursowe należy zgłaszać do Sekretariatu Konkursu w terminie do 30 września 2019 r.

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. (22) 623 36 83,e-mail: ciop@ciop.pl

47 edycja OKPWP-formularze 1.pdf
47 Regulamin konkursu.pdf