Nagrody za bezpieczne gospodarstwa

Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa zostali laureatami XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Nagrodę specjalną w tym konkursie przyznał Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

 

W dniu 1 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs skierowany był do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczonych w KRUS i przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją etapu regionalnego i wojewódzkiego oraz w oparciu o spostrzeżenia dokonane podczas wizytacji 16 finałowych gospodarstw, wyłoniła zwycięzcę – właściciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju oraz kolejnych laureatów etapu centralnego.

Za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo  Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Państwo Chrzanowscy prowadzą gospodarstwo sadownicze (sady jabłoniowe) o powierzchni 35 ha w gminie Biała Rawska w powiecie rawskim.

Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano Magdalenie i Tomaszowi Szczęsnym ze Złotej w województwie świętokrzyskim.

Podczas wizytacji w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Komisja oceniła:

 • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetykę gospodarstw,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zdaniem Centralnej Komisji Konkursowej wszystkie finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał:

 • ład i porządek w obejściu,
 • dobrze zaplanowane, utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne,
 • bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń oraz dobrze wyposażone warsztaty narzędziowe.

W gospodarstwach laureatów etapu centralnego Konkursu stosowane były nowe technologie produkcji rolniczej ułatwiające pracę oraz eliminujące zagrożenia wypadkowe.

Współorganizatorami konkursu, obok Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.