• RSS
  • Wersja tekstowa
29.08.2019 Artykuł archiwalny

Pozytywna ocena działalności inspekcji

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. W przyjętym w tej sprawie stanowisku wyraziła uznanie dla pracowników i kierownictwa PIP za zaangażowanie w realizację powierzonej misji.

wwwIMG6980

Jednocześnie, mając na uwadze efektywność i skuteczność działań inspekcji pracy, za zasadne uznała rozważenie możliwości zmian prawodawstwa dotyczącego stosunków pracy. Miałyby one zmierzać w kierunku przyznania inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych, przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach ewidentnego naruszenia art. 22 Kodeksu pracy, zniesienia obowiązku przedstawiania dodatkowego upoważnienia do kontroli, objęcia większą ochroną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także wprowadzenia obowiązku zgłaszania do PIP przez właściciela lub użytkownika terenu, na którym wydarzył się wypadek, wszystkich wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych – niezależnie od podstawy świadczenia pracy.

Podczas posiedzenia omawiano również problematykę zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości nawiązywania stosunku pracy, w tym kontroli przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, przedstawiła inspekcja pracy.

wwwIMG6988

„Dzięki wysiłkom inspektorów pracy każdego roku tysiące osób wykonujących wcześniej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych albo bez żadnej umowy otrzymuje umowy o pracę. W samym tylko 2018 r. było to 14 600 zawartych umów o pracę” - powiedział zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński.

Szczegółowo problem omówił dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz. Podkreślił, że działania kontrolne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie prawidłowości nawiązywania stosunku pracy są od wielu lat traktowane przez urząd jako priorytetowe. PIP wskazuje powierzanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, jako jedną z najistotniejszych patologii naszego rynku pracy. Poprzez takie zatrudnienie przedsiębiorcy unikają obowiązków wynikających z prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych.

Jak wynika z ustaleń inspektorów pracy, pracodawcy niejednokrotnie zatrudniają pracowników oraz zleceniobiorców do wykonywania tego samego rodzaju prac, świadczonych w takich samych warunkach. Ponadto zatrudnienie na podstawie umów prawa cywilnego jest często traktowane jako okres próbny, tj. czas na sprawdzenie przydatności przyszłego pracownika.

wwwIMG6991

„Skala zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy jest znacząca. Działania takie są wbrew pozorom niełatwe do uchwycenia w trakcie kontroli, istnieją bowiem problemy ze zgromadzeniem materiału dowodowego dostatecznie potwierdzającego faktyczne warunki wykonywanej pracy, właściwe dla stosunku pracy, a nie zawartej umowy cywilnoprawnej. Nie zawsze jest to możliwe ze względu na specyfikę wykonywanej pracy” – stwierdził Wojciech Gonciarz.

Wskazał, że Państwowa Inspekcja Pracy jako jedną z podstawowych przyczyn ujawnianych nieprawidłowości od wielu lat wskazuje stopień skomplikowania przepisów i problemy z ich interpretacją. Dlatego jednym z jej postulatów pozostaje nowelizacja przepisów prawa pracy, mająca na celu m.in. uproszczenie unormowań z zakresu prawa pracy, a także wprowadzenie rozwiązań utrudniających omijanie tych przepisów. Umożliwiłoby to pracodawcom usuwanie wątpliwości interpretacyjnych utrudniających zgodne z przepisami funkcjonowanie, a inspektorom pracy osiągnięcie trwałej poprawy stanu praworządności.