Świeży impuls we współpracy z dozorem technicznym

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski podpisali 6 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie porozumienie w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego. Jego celem jest zapewnienie lepszego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.

wwwIMG7027

Porozumienie przewiduje, że w uzasadnionych przypadkach oba urzędy będą się wzajemnie informować o stwierdzonym w toku czynności dozoru i kontroli rażącym naruszeniu przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, a także o podjętych w tym zakresie decyzjach i działaniach. W razie potrzeby będą przeprowadzać wspólne kontrole, w wyniku których każdy organ zgodnie ze swoimi uprawnieniami wydaje decyzje.

wwwIMG7030

Współpraca PIP i UDT obejmować ma w szczególności m.in. przekazywanie informacji o zaistniałych wypadkach: ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, o niebezpiecznych uszkodzeniach maszyn i urządzeń technicznych i wypadkach związanych z eksploatacją tych urządzeń. Zakłada podejmowanie wspólnych działań w kierunku zmiany regulacji prawnych w przypadku zidentyfikowania obszarów, w których następuje pogorszenie bezpieczeństwa środowiska pracy lub urządzeń technicznych. Przewiduje podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy pracowników obu urzędów poprzez współdziałanie przy opracowywaniu programów i realizacji szkoleń.

Strony zobowiązują się do wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń oraz rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie. Będą także wymieniać doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych.

W porozumieniu mówi się również o podejmowaniu wspólnych działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania i eliminowania zagrożeń zawodowych w środowisku pracy. Ponadto inspektorzy pracy mają mieć możliwość sprawdzania statusu urządzenia technicznego w bazie UDT na podstawie zapytania zawierającego numer ewidencyjny urządzenia.

Wzajemna wymiana informacji polegać ma również na przekazywaniu przez Prezesa UDT Głównemu Inspektorowi Pracy rocznych informacji i analiz związanych z wypadkami przy obsłudze urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz przekazywaniu przez Głównego Inspektora Pracy Prezesowi UDT rocznych sprawozdań z działalności PIP oraz z kontroli maszyn i urządzeń technicznych wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku. Porozumienie precyzuje także rodzaje informacji przekazywanych sobie wzajemnie przez dyrektorów oddziałów terenowych UDT i okręgowych inspektorów pracy.

Dokument o współpracy, podpisany przez szefów obu partnerskich urzędów nadzoru i kontroli warunków pracy, zastąpił poprzednie porozumienie tego typu zawarte w lutym 2013 r.

wwwIMG7044

W uroczystości podpisania porozumienia Głównemu Inspektorowi Pracy i Prezesowi UDT towarzyszyli współpracownicy. Państwową Inspekcję Pracy  reprezentowali: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz i Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.