• RSS
  • Wersja tekstowa
11.09.2019 Artykuł archiwalny

ROP o umowach cywilnoprawnych

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 10 września 2019 r. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Problematyka ta była tematem obrad planarnych Rady 28 sierpnia, podczas których swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.

1a

W stanowisku przypomniano, że inspekcja pracy od wielu lat wskazuje powierzanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, jako jeden z istotnych problemów na naszym rynku pracy. Podkreślono wysiłek inspektorów pracy, dzięki któremu każdego roku wiele osób wykonujących wcześniej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub bez żadnej umowy otrzymuje umowy o pracę.

Rada uznała, że proponowane m.in. przez inspekcję pracy wprowadzenie zasady domniemania istnienia stosunku pracy lub przyznania inspektorom uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających umowę cywilnoprawną w umowę o pracę w sytuacji, gdy praca świadczona jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy – wymaga pogłębionej analizy i dyskusji między partnerami społecznymi. Pozytywnie oceniła działania prewencyjne PIP, w tym kampanie promocyjno-informacyjne, dotyczące zgodnego z prawem zatrudnienia. Opowiedziała się za uświadamianiem zatrudnionym negatywnego wpływu umów cywilnoprawnych na wysokość przyszłych emerytur. Wysunęła postulat, aby przeprowadzić ogólnopolskie badanie skali niezgodnego z prawem zjawiska zastępowania umów o pracę cywilnoprawnymi.

W drugim punkcie obrad Rada Ochrony Pracy rozpatrzyła temat: „Kompleksowa informacja o zawodach, jako instrument wspomagający dobór do zawodu i zatrudnienie”.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski i Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz.