• RSS
  • Wersja tekstowa
28.09.2019 Artykuł archiwalny

Konferencja naukowa w Łodzi

Z okazji obchodów jubileuszu inspekcji pracy 27 września 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi odbyła się konferencja naukowa „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Rola Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na przestrzeni 100 lat”.

www171

Organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Sejmu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W konferencji, która zgromadziła przedstawicieli szerokiego grona partnerów z terenu województwa łódzkiego, współpracujcych z Państwową Inspekcją Pracy, wziął udział Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

www00

Konferencję poprzedziła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej Św. Stanisława Kostki w Łodzi, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. dr hab. Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki. Mszę Świętą koncelebrował Ks. Kan. dr Grzegorz Michalski, Honorowy Duszpasterz Ludzi Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi.

www141

Otwarcia konferencji dokonała dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podkreśliła, że spotkanie to stanowi kolejny przejaw praktycznej realizacji zawartego kilka miesięcy temu porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestników powitała p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych Aleksandra Kępniak, dziękując patronom konferencji i przedstawiając program spotkania.

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, omówił rolę Państwowej Inspekcji Pracy w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce na przestrzeni minionych stu lat. Podkreślił, że niezależnie od zmieniających się rozwiązań legislacyjnych i uwarunkowań społecznych, polska inspekcja pracy konsekwentnie i rzetelnie wypełniała misję ochrony pracy. Misję, którą Halina Krahelska, wybitny i zasłużony inspektor pracy okresu międzywojennego, określiła jako ochronę zdrowia zatrudnionych, ochronę ich życia oraz ochronę praw pracowniczych.

www37

Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy Iwona Hadacz odczytała list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda do uczestników konferencji. Wiceminister Pracy zaakcentował, że przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy kontrole przyczyniają się do poprawy sytuacji pracowników i innych osób świadczących pracę zarobkową, w tym pozytywnie wpływają na poprawę warunków pracy. Dzięki nieustającym wysiłkom inspektorów pracy co roku udaje się wyeliminować dziesiątki lub setki tysięcy bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Sesję I konferencji rozpoczął Ks. dr hab. Kan. Marek Stępniak z Parafii Świętego Witalisa Męczennika w Tuszynie, który wygłosił referat: "Relacja pracownik – pracodawca w świetle katolickiej nauki społecznej Kościoła". Podkreślił w nim etyczny wymiar pracy. Zaznaczył, że wszystkich ludzi łączy praca. Przedsiębiorstwo to wspólnota osób, a praca ma charakter społeczny. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem jest ich prawem, a przedsiębiorstwo jest dla człowieka – pracodawcy i pracownika.

Dr hab. prof. nadzw. Teresa Wyka, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy z Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UŁ poruszyła zagadnienie prawa każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Stwierdziła, że bezpieczeństwo i higiena pracy nie jest wartością samą dla siebie. Celem przestrzegania przepisów z tej dziedziny jest ochrona dóbr osobistych najwyższych, jakim są życie i zdrowie osób wykonujących pracę nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także świadczących pracę w innej formule, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, umowy wolontariatu, w formie stażu absolwenckiego, a także służb mundurowych. Jak zaznaczyła, w świetle postanowień Konstytucji RP oraz ustawodawstwa zwykłego każdy, kto świadczy pracę, ma prawo do bhp, ale jest problem ze sposobem realizacji prawa do bhp.

Dr hab. prof. nadzw. Dariusz Makowski także z Zakładu Prawa Ochrony przybliżył temat: „Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w ujęciu historycznym”. Zauważył, że na przestrzeni wieku Państwowej Inspekcji Pracy stale dokładano zadań. Wyraził obawy, aby nadmiar nakładanych na inspekcje zadań nie spowodował paraliżu jej działania.

Podczas sesji II konferencji prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Kierownik Zakładu Fizjologii i Ergonomii Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi zreferowała temat „Fizjologia i ergonomia pracy w ujęciu historycznym”. Natomiast dr Dominik Szczukocki, Kierownik Pracowni Zagrożeń Środowiskowych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ zaprezentował wykład: „Nauki ścisłe oraz związki zawodowe na rzecz bezpieczeństwa pracy.”

Ważną częścią konferencji stanowiły przedstawione od strony praktycznej, na bazie prowadzonych czynności kontrolnych oraz prewencyjnych przez inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, zagadnienia dotyczące ochrony życia i zdrowia na budowach, ochrony przed zagrożeniami przy obsłudze maszyn oraz w rolnictwie. Waldemar Klucha, starszy inspektor pracy – główny specjalista, wygłosił referat: „Bezpieczeństwo pracownika na budowie na przestrzeni 100 lat”. Dariusz Bończak, nadinspektor pracy, omówił „Rozwój systemów eliminujących zagrożenia dla życia i zdrowia przy obsłudze maszyn od 1919 r. po czasy współczesne”. Natomiast Janusz Krupa, starszy inspektor pracy - główny specjalista, przybliżył „Rolę Państwowej Inspekcji Pracy w propagowaniu zasad bezpiecznej pracy  w rolnictwie.”

Na zakończenie obrad Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru Grażyna Ślawska podziękowała prelegentom i gościom konferencji .

Podczas konferencji wyświetlono film „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”. Wydarzenie uświetnił koncert instrumentalny oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu młodzieży z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.