• RSS
  • Wersja tekstowa
16.10.2019 Artykuł archiwalny

Pozytywnie o projekcie budżetu

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 15 października 2019 r. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok. Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, którego wspierały w szczegółowych kwestiach dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska oraz dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Małgorzata Wysocka.

wwwDSC02251

Jak poinformował Główny Inspektor Pracy, plan wydatków jest wyższy od przewidywanego wykonania w tym roku o 10,6 proc. i dotyczy głównie założonego wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, a także pozostałych wydatków bieżących urzędu. W kontekście planowanego wzrostu funduszu wynagrodzeń Wiesław Łyszczek podkreślił, że „fundamentem prawidłowej realizacji nałożonych na urząd zadań jest właściwa kadra, dobrze wykształcona i doświadczona, ale też odporna na stres, który towarzyszy inspektorom pracy podczas realizacji ich zadań. Warunkiem posiadania takiej kadry jest odpowiedni poziom wynagrodzeń, dlatego też dążymy do przywrócenia ich atrakcyjności, tak jak to miało miejsce przed 1999 rokiem”.

wwwDSC02230

Głównym powodem większych prognozowanych wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących jest natomiast niezbędna realizacja niektórych zamierzeń, z których urząd musiał zrezygnować w roku bieżącym w związku z okrojeniem jego budżetu w toku prac nad ustawą budżetową na rok 2019. Spowodowało to konieczność rezygnacji m.in. z zakupu komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz ograniczenia wydatków związanych z remontami siedzib i przeniesienie ich realizacji na rok 2020.

wwwDSC02234

Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje ponadto wzrost w grupie wydatków majątkowych, wynikający głównie z większych planowanych zakupów inwestycyjnych. Największą pozycją w planie wydatków inwestycyjnych jest zakończenie przebudowy budynku oddziału OIP Rzeszów w Tarnobrzegu.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek omówił też plan dochodów Państwowej Inspekcji Pracy, który również jest wyższy od przewidywanego wykonania w tym roku. Oprócz dochodów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych wysoką pozycję zajmują w nim wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym wyeksploatowanych samochodów służbowych, oraz dochody z tytułu usług świadczonych komercyjnie przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie wypowiadali się o przedstawionym im projekcie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok. Wskazywali, że jest on dobrze przygotowany, przemyślany, zrównoważony i optymalny. Przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek zapowiedział, że ROP będzie rekomendować projekt budżetu PIP Komisji Finansów Publicznych.

W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko „w sprawie kompleksowej informacji o zawodach, jako instrumencie wspomagającym dobór do zawodu i zatrudnienie”.

W posiedzeniu uczestniczył także dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz.