• RSS
  • Wersja tekstowa
18.11.2019 Artykuł archiwalny

Spotkanie z przedstawicielem Departamentu Stanu USA

15 listopada 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się spotkanie Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdana Drzastwy z przedstawicielem Biura ds. Monitorowania i Walki z Handlem Ludźmi w Departamencie Stanu USA – Atsuki Takahasim.

6a3

Misją Biura jest badanie zjawiska handlu ludźmi oraz tworzenie programów pomocowych i prewencyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Biuro opracowuje coroczny raport na temat handlu ludźmi obejmujący około 190 krajów, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej oraz prewencja handlu i wykorzystywania istot ludzkich, w tym również do pracy przymusowej.

Podczas spotkania rozmawiano o roli Państwowej Inspekcji Pracy w wykrywaniu i zapobieganiu handlu ludźmi, programach szkoleniowych dla kardy inspektorskiej oraz współpracy z innymi służbami i organami zajmującymi się ściganiem przestępstw handlu ludźmi, w tym m.in. Strażą Graniczną i Policją.

W dyskusji poruszono również kwestię zwiększonego napływu do Polski pracowników migrujących z tzw. państw trzecich oraz działalności pozakontrolnej PIP skierowanej do cudzoziemców. Przykładem jest trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna „Pracuję legalnie”, której celem było podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

W spotkaniu Atsuki Takahasiemu towarzyszyła Katarzyna Dragan, asystentka ds. politycznych w Ambasadzie USA w Warszawie.

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali również: Izabella Czopik, Wicedyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP, Bartosz Kopeć, Specjalista w Departamencie Prawnym GIP oraz Robert Jaworski z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.