• RSS
  • Wersja tekstowa
26.11.2019 Artykuł archiwalny

Na spotkaniu z OPZZ

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski 27 listopada 2019 r. uczestniczył w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. Przedstawił sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r.

IMG7525edited

Omówił najważniejsze problemy i niepokojące zjawiska występujące w stosunkach pracy, związane z prawną ochroną pracowników i ich bezpieczeństwem. Zastępca Głównego Inspektora Pracy odpowiadał także na pytania przedstawicieli organizacji związkowych.

Rada OPZZ wysoko oceniła działalność PIP i dotychczasową współpracę z inspekcją. Współpraca ta w większości opinii terenowych i branżowych organizacji związkowych oceniana jest jako: dobra, bardzo dobra, pozytywna czy partnerska. Rada zaleciła wzmacnianie jej i zwróciła się do wszystkich struktur i organizacji OPZZ o systematyczne współdziałanie z PIP celem oprawy praworządności w stosunkach pracy.

IMG7526edited

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski podziękował inspekcji za inicjatywę rozszerzenia na szczebel centralny konkursu na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy. Mówił także o potrzebie weryfikacji porozumienia o współdziałaniu obu podmiotów w zakresie ochrony pracy z 2007 r. poprzez włączenie w zakres współpracy nowych wyzwań rynku pracy i zmieniającego się prawa.

Tego samego dnia Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski wziął udział w gali z okazji jubileuszu 35-lecia OPZZ w Warszawie. Odczytał list z gratulacjami od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka i podziękował związkowym jubilatom, że są zawsze tam, gdzie jest to potrzebne i trwają przy ideałach, które nieustannie służą człowiekowi w środowisku pracy. Podkreślił także, iż jako inspektor pracy przez wiele lat współpracował z członkami OPZZ i zawsze była to współpraca efektywna i korzystna dla zapewnienia praworządności w stosunkach pracy.