• RSS
  • Wersja tekstowa
17.01.2020

Poselska aprobata dla projektu budżetu PIP

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu na posiedzeniu 15 stycznia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok. Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

IMG7671editededited

Jak poinformował Główny Inspektor Pracy, plan wydatków jest wyższy od ustawy budżetowej 2019 r. o 10,6 proc. i dotyczy głównie założonego wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, a także pozostałych wydatków bieżących urzędu. W kontekście planowanego wzrostu funduszu wynagrodzeń Wiesław Łyszczek podkreślił, że „zabezpieczenie realizacji zadań nie tylko w 2020 r. ale również w latach następnych wymaga przywrócenia takiej atrakcyjności poziomu wynagrodzeń, by urząd mógł pozyskać wysokokwalifikowaną kadrę magistrów inżynierów i prawników. Tak było do roku 1999. W dzisiejszych czasach, gdy na rynku pracy brakuje osób z technicznym wykształceniem, pozyskanie ich do pracy w PIP przy obecnym poziomie wynagrodzeń jest bardzo trudne”.

Powody większych prognozowanych wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących to wzrost cen towarów i usług oraz niezbędna realizacja niektórych zamierzeń, z których urząd musiał zrezygnować w roku ubiegłym w związku z okrojeniem jego budżetu w toku prac nad ustawą budżetową na rok 2019. Spowodowało to konieczność rezygnacji m.in. z zakupu komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz ograniczenia wydatków związanych z remontami siedzib i przeniesienie ich realizacji na rok 2020.

Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje ponadto wzrost w grupie wydatków majątkowych, wynikający przede wszystkim z planowanych wydatków na systemy informatyczne. Największą pozycją w planie wydatków inwestycyjnych jest zakończenie przebudowy budynku oddziału OIP Rzeszów w Tarnobrzegu.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek omówił także plan dochodów Państwowej Inspekcji Pracy, który również jest wyższy od przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Założono wyższe wpływy z grzywien i kar nakładanych przez inspektorów pracy, ze sprzedaży składników majątkowych, jak również z tytułu kar wynikających z nieprawidłowej realizacji umów przez kontrahentów urzędu.

Projekt budżetu PIP poparł w wygłoszonym koreferacie Zastępca Przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Janusz Śniadek. Wskazał, że projekt ten „został opracowany w sposób rzetelny, celowy i zabezpieczający realizację zadań. Planowany na 2020 rok wzrost funduszu wynagrodzeń należy uznać za w pełni uzasadniony ze względu na konieczność pozyskania przez inspekcję wysokokwalifikowanej kadry inżynieryjnej i prawnej niezbędnej wobec pojawiających się nowych wyzwań w sferze ochrony pracy. Gwarantuje to zabezpieczenie realizacji przez Państwową Inspekcję Pracy zadań planowanych na 2020 rok”.

Poseł powołał się także na opinię Biura Analiz Sejmowych, stwierdzającą że projekt budżetu PIP na 2020 r. zasługuje na przyjęcie.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej upoważniła posła Janusza Śniadka do reprezentowania jej na forum Komisji Finansów Publicznych w czasie dalszych prac nad tegorocznym budżetem PIP.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz i doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka.