Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
13.01.2020 Artykuł archiwalny

Nowi rzeczoznawcy do spraw bhp

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie w dniach 8-10 stycznia 2020 r. odbyły się egzaminy dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Kandydatów powitał Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

IMG7629edited

Egzaminy wznowiono po prawie 4 latach przerwy. Powodem wznowienia systemu certyfikacji zawodowej we wspomnianym zakresie były palące potrzeby rynku. W sierpniu 2019 r. na polecenie Głównego Inspektora Pracy utworzona zastała komisja kwalifikacyjna do oceny kandydatów za rzeczoznawców oraz przygotowano i zatwierdzono odpowiedni program szkoleniowy. Przewodniczącym komisji został Andrzej Kwaliński, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Szkolenia dla kandydatów w formie dwóch pięciodniowych sesji przeprowadzono w listopadzie w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

IMG7636editededited

Do egzaminu na uprawnienia w grupie: budownictwo powszechne i komunalne przystąpiło 12 kandydatów, z których egzamin zdało 10 osób. Osoby te decyzją Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka uzyskały uprawnienia rzeczoznawcy upoważniające do opiniowania projektów nowo budowanych albo przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Zostały one dopisane do centralnego rejestru rzeczoznawców, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy.

IMG7640edited

Do egzaminów na uprawnienia rozszerzające przystąpiły 4 osoby. Decyzje nadające te uprawnienia uzyskały 3 osoby w grupach: energetyka, przemysł rolno-spożywczy i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysł elektroniczny i teletechniczny, zakłady opieki zdrowotnej.

W komisji przeprowadzającej egzamin w Głównym Inspektoracie Pracy obok Andrzeja Kwalińskiego zasiadali: Jacek Krzywonos z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, zastępca przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, Grzegorz Monicz z Głównego Inspektoratu Pracy, sekretarz komisji, Jaromir Grabowski z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Andrzej Barczyński z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.