Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
23.01.2020 Artykuł archiwalny

Pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Pracy XI kadencji

 

Nowo powołana Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie programu Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok. W obradach ROP  21 stycznia 2020 r w Sejmie wziął udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

Po zapoznaniu się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2020 Rada Ochrony Pracy uznała, że dokument został przygotowany prawidłowo i właściwie określa priorytety oraz kompleksowo i w sposób uzasadniony ujmuje wszystkie przewidziane do realizacji zadania Inspekcji. Jednocześnie Rada Ochrony Pracy zaleciła zwrócenie większej uwagi m.in. na wymianę informacji oraz koordynację działań zbliżonych tematycznie, a podejmowanych w różnych okręgach Państwowej Inspekcji Pracy czy kontynuację działań kontrolnych jakości szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Na 2020 rok Inspekcja zaplanowała 72 tys. kontroli (między innymi w firmach z branży budowlanej, handlowej, rolnej, obróbki mięsa, leśnictwa, pracy tymczasowej oraz opieki zdrowotnej).

W trakcie posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwową Inspekcję Pracy pt. „Narastające zagrożenia dla zdrowia pracowników z tytułu substancji rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych”.

Zagrożenia dla zdrowia pracowników z tytułu substancji rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych w imieniu Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Jakub Chojnicki. Przekonywał, że występowanie w środowisku pracy czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowi poważny problem w zakresie powstawania chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego. Z tego względu niezwykle istotne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy osobom pracującym w narażeniu na te czynniki oraz monitorowanie stanu zdrowia pracowników. Podstawowe wymagania PIP nałożone na pracodawców w tym zakresie to:

  • szczegółowe rozpoznanie czynników rakotwórczych i mutagennych występujących w danym zakładzie
  • określenie skali narażenia zawodowego
  • wdrożenie skutecznych środków zapobiegawczych

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy za lata 2016-2017 stosowanie w zakładach substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym potwierdza corocznie ok. 4,3 – 4,4 tys. pracodawców. Z danych uzyskanych przez PIP podczas kontroli w 2019 r. wynika, że w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pracowało blisko 2,3 tys. pracowników (co stanowi 10% wszystkich zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w kontrolowanych podmiotach). Kontrole wykazały również, że co trzeci podmiot nie prowadził rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a co piąty sporządził  ten rejestr nieprawidłowo. Aż 41% pracodawców nie uwzględniło w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń ze strony czynników rakotwórczych lub mutagennych, a co za tym idzie właściwych środków profilaktycznych. Ich brak znacząco wpływa na wykrycie w możliwie najwcześniejszym okresie skutków zdrowotnych narażenia zawodowego.

Wiesławowi Łyszczkowi towarzyszyli zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka oraz p.o. Dyrektora Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Grzegorz Gałek, Dyrektor Departamentu Prawnego Wojciech Gonciarz.

Rada Ochrony Pracy

GIP w trakcie posiedzenia ROP