Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
18.02.2020 Artykuł archiwalny

O przeciwdziałaniu wyzyskowi w pracy

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 18 lutego 2020 r. w Warszawie z przedstawicielami Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Rozmowy dotyczyły wspólnych celów, jakimi są m.in.: zwalczanie handlu ludźmi do pracy przymusowej i ograniczanie wyzysku w pracy oraz wspieranie ofiar tego procederu.

 – Państwowa Inspekcja Pracy istnieje po to, by pomagać. Praca jest ważna, ale najważniejszy jest człowiek. Bez względu na narodowość, wyznanie czy kolor skóry – przekonywał Główny Inspektor Pracy.

Wiesław Łyszczek zapewnił o wsparciu organów Inspekcji w walce z niewłaściwym traktowaniem nie tylko obywateli Polski, ale także cudzoziemców, czym zajmuje się choćby Departament ds. Legalności Zatrudnienia GIP oraz infolinia dedykowana Ukraińcom. Państwowa Inspekcja Pracy wnioskuje także o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, pozwalających na skuteczną ochronę cudzoziemców świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

W 2018 roku inspektorzy przeprowadzili 7 817 kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców (o 84 proc. więcej niż w 2016 r.). Sprawdzono legalność powierzenia pracy 40,4 tys. cudzoziemców, w tym 17,9 tys. wykonujących pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz 921 obcokrajowcom pracującym na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Kontrolą objęto obywateli 123 państw, w tym 97 spoza Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii. Największą grupę (33,7 tys.) stanowili obywatele Ukrainy. Powierzenie nielegalnej pracy wykazano w przypadku 4 562 cudzoziemców z 39 państw.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wprowadziła zmiany uwzględniające większość wniosków składanych przez PIP. Przede wszystkim nadano rangę ustawową przepisom dotyczącym powierzenia pracy obcokrajowcom na podstawie uproszczonej procedury, co zwiększyło rolę urzędów pracy w zakresie weryfikacji składanych oświadczeń oraz umożliwiło odmowę ich wpisu do ewidencji w sytuacji występowania wskazanych w latach ubiegłych nadużyć.

La Strada istnieje od 24 lat. Jest istotnym partnerem instytucji publicznych. Zwraca uwagę na dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w handlu ludźmi: w metodach sprawców oraz grup docelowych, dlatego niezbędna jest wymiana informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk. Podczas spotkania strony zadeklarowały wzajemne wsparcie.

Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszyli: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy Jarosław Leśniewski, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz, Kierownik Sekcji Centrum Poradnictwa PIP Aleksandra Zagajewska oraz Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka. Fundację La Strada reprezentowały Prezes Irena Dawid-Olczyk i Wiceprezes Joanna Garnier.

Spotkanie PIP i La Strada
GIP
La Strada