Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.02.2020 Artykuł archiwalny

Senatorowie poparli budżet inspekcji pracy

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 20 lutego 2020 r. w gmachu Sejmu rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2020 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. Przyjęła poprawkę zakładającą przywrócenie inspekcji pracy środków w budżecie uszczuplonym w toku prac sejmowych. W posiedzeniu wziął udział Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek ze współpracownikami.

IMG7877editededitededited

W wystąpieniu na forum komisji Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że w toku prac sejmowych nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok bieżący budżet PIP po stronie wydatków został najpierw zmniejszony o ponad 13,5 mln zł, a następnie przywrócono inspekcji kwotę zaledwie 1 mln zł. Nie pozwala to optymistycznie patrzeć w przyszłość.

„W wyniku dokonanych cięć zostaną co prawda przeprowadzone projektowane podwyżki wynagrodzeń na poziomie zakładanych ubiegłorocznych wytycznych ministra finansów o około sześć procent funduszu, jednakże urząd zostanie zmuszony do rezygnacji z projektowanej dwuprocentowej podwyżki mającej na celu stopniowe przywracanie atrakcyjności wynagrodzeń w grupie inspektorów pracy oraz zakładanego wzrostu zatrudnienia o dodatkowe 32 etaty” – zaznaczył Wiesław Łyszczek. Dodał przy tym, że obniżenie pozostałych wydatków bieżących skutkować będzie zapewne koniecznością rezygnacji drugi rok z rzędu z zaplanowanych prac remontowych w siedzibach jednostek PIP lub rezygnacji z części zadań prewencyjno-promocyjnych. Główny Inspektor Pracy poprosił senatorów o przywrócenie budżetu PIP w zaplanowanej przez urząd wysokości.

IMG7869edited

W przedstawionym koreferacie Senator Bogusława Orzechowska stwierdziła, że zaplanowane przez inspekcję pracy na 2020 rok środki budżetowe zabezpieczałyby całkowicie jej potrzeby, także w aspekcie kadrowym i remontowym. Poparła apel Głównego Inspektora Pracy o przywrócenie urzędowi zabranych środków.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Senator Jan Filip Libicki, wzięli udział: Grzegorz Nieradka, Doradca Głównego Inspektora Pracy, Renata Jastrzębska, Główny Specjalista w Departamencie Budżetu i Finansów GIP i Donat Duczyński, Główny Specjalista w Biurze Informacji GIP.