Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy”, zorganizowanej 3 marca 2020 r. przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pracownicy naukowi m.in. z Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Łódzkiego poruszali problematykę administrowania danymi i ochrony we współdziałaniu pracodawcy i związków zawodowych w indywidualnych sprawach pracowniczych oraz o charakterze zbiorowym. Konferencję otworzyli: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, naukowcy z ALK: prof. dr hab. Robert Rządca, prof. dr hab. Monika Latos-Mińkowska oraz dr Mateusz Woiński.

Główny Inspektor Pracy podkreślił, że państwo i funkcjonująca w jego imieniu inspekcja pracy muszą być przygotowane na podejmowanie działań w nowych obszarach aktywności osób zatrudnionych, w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Według Wiesława Łyszczka, potrzebne są tego typu spotkania, gdyż konieczna jest wymiana doświadczać i poglądów. Należy wspólnie zastanowić się nad tym, jak zapewnić możliwie najefektywniejszą ochronę danych osobowych w zbiorowym prawie pracy.

Wiesław Łyszczek przypomniał, że uregulowanie zakresu danych osobowych w prawie pracy spełnia funkcję ochronną. Prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych gwarantowane jest zarówno przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe. W stosunkach pracy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przede wszystkim Kodeks pracy, jednak oprócz indywidualnych stosunków pracy – między pracodawcą a poszczególnymi pracownikami – przedmiotem prawa pracy są również te, które zachodzą między pracodawcami i ich organizacjami a związkami zawodowymi oraz pracodawcą a załogą zakładu pracy i reprezentującymi ją organizacjami. Wiesław Łyszczek zwrócił uwagę na pojawiające się tu wątpliwości interpretacyjne w związku z nowymi regulacjami ochrony danych osobowych wynikającymi z przepisów RODO.

 – Kwestia udostępniania danych osobowych związkom zawodowym rodzi problemy praktyczne, wynikające z konkurencji dwóch wartości konstytucyjnych, jakimi są, z jednej strony, wolność związkowa i wynikające z niej prawo związków zawodowych do informacji oraz, z drugiej strony, prawo pracownika do ochrony jego prywatności  – podkreślił Główny Inspektor Pracy.

Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszył Doradca  – Grzegorz Nieradka.

Koźmiński


Sesja1


Konferencja ODO

Wiesław Łyszczek

 

GIP
 

prof. Pisarczyk