• RSS
 • Wersja tekstowa
16.03.2020

I N F O R M A C J A

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszerze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U poz 491  polecam Pani/Panu – w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epiedemi – organizowanie pracy w podległych Pani/Panu jednostkach według następujących zasad:

 1. czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy należy ograniczyć wyłącznie do:
  1. przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
  2. badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy,
 2. do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, należy wyznaczyć inspektorów pracy, legitymujących się odpowiednią wiedzą w tej dziedzinie,
 3. pozostali pracownicy wykonujący czynności kontrolne, będą świadczyć pracę zdalnie w miejscu zamieszkania,
 4. obowiązków, o których mowa w pkt 1, nie mogą wykonywać pracownicy którzy:
  1. ukończyli 60 rok życia,
  2. u których stwierdzono chorobę onkologiczną,
  3. których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  4. u których stwierdzono schorzenia układu oddechowego,
  5. u których stwierdzono przewlekłe schorzenia układu krążenia,
  6. u których stwierdzono cukrzycę.

Dodatkowo przypominam, że pracownicy wykonujący czynności kontrolne, świadczący pracę zdalną, zobowiązani są do pozostawania w stałej dyspozycji pracodawcy – w godzinach pracy – w tym do:

 • wykonywania powierzonej pracy,
 • odbierania telefonów od przełożonych,
 • odbierania i wysyłania służbowej poczty elektronicznej,
 • raportowania bezpośrednim przełożonym o wykonanych czynnościach w ramach świadczonej pracy zdalnej.

           

Określone powyżej zasady obowiązują od dnia dzisiejszego do odwołania.

 

Z poważaniem,

 

Główny Inspektor Pracy

Wiesław Łyszczek

/-podpisano elektronicznie/

 

Do wiadomości:

Dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP

Kierownicy komórki organizacyjnej w GIP