Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
24.03.2020 Artykuł archiwalny

Porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju

24 marca 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy i Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna zawarły porozumienie w sprawie wymiany informacji wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dokument porozumienia podpisali Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, ze strony PFR Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu oraz Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu.

Celem porozumienia, jest określenie zasad współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Polskim Funduszem Rozwoju w zakresie technicznych aspektów wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z późn. zm.), obejmujących udostępnianie przez PFR danych w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała dostęp do danych takich jak:

1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;

2) datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;

3) nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

4) NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;

5) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;

6) adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

7) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej

Przekazanie powyższych danych ułatwi PIP kontrolę spełniania obowiązków wynikających z Ustawy, w szczególności:

  1. obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK;
  2. dokonywania wpłat do PPK.