Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
14.05.2020 Artykuł archiwalny

PIP o zatrudnianiu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Informacje o kwestionowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy prawidłowości zatrudnienia Senatora RP Stanisława Karczewskiego są nieprawdziwe i nie mają oparcia w ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli przeprowadzonej w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Stwierdzenie, które padło z ust dziennikarki w trakcie konferencji prasowej Marszałka Stanisława Karczewskiego  13 maja 2020 r., że „Jest ekspertyza Głównego Inspektora Pracy, która jest dla Pana [Marszałka Stanisława Karczewskiego] niekorzystna, GIP twierdzi, że cała ta sytuacja może zostać zakwestionowanajest nieprawdziwe.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek nie sporządził żadnej „ekspertyzy niekorzystnej dla Marszałka Karczewskiego”, natomiast udzielił odpowiedzi na pismo Posłów na Sejm RP p.p. Moniki Wielichowskiej i Michała Szczerby.

W treści udzielonej odpowiedzi Główny Inspektor Pracy opisał stan faktyczny ustalony w trakcie kontroli, dotyczący zatrudniania Marszałka Stanisława Karczewskiego w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą i nie zakwestionował legalności tego zatrudnienia. W szczególności Główny Inspektor Pracy wskazał, że w myśl art. 353¹ Kodeksu Cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada wolności nawiązania stosunku pracy przez każdą z dwóch stron tego stosunku – pracodawcę i pracownika została uregulowana w art. 11 Kodeksu Pracy. Przepis ten stanowi, że nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.

Ponadto Główny Inspektor Pracy zaznaczył, że zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą decydujące znaczenie w zakresie kwalifikacji stosunku prawnego ma wola stron oceniana na chwilę zawierania umowy.  Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w szeregu orzeczeń.

Ze względu na powyższe ustalenia Główny Inspektor Pracy stwierdził, że zatrudnienie Pana Stanisława Karczewskiego na podstawie umów cywilnoprawnych w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą może być zakwestionowane tylko w postępowaniu sądowym. Postępowanie to może zostać wszczęte jedynie z powództwa Marszałka Stanisława Karczewskiego.

Zatem stwierdzenie to nie może udowadniać tezy o rzekomo nieprawidłowym zatrudnieniu Marszałka Stanisława Karczewskiego na podstawie umów cywilnoprawnych w trakcie udzielonego mu urlopu bezpłatnego.