• RSS
  • Wersja tekstowa
19.05.2020 Artykuł archiwalny

Działania inspekcji pracy w dobie pandemii

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek ze współpracownikami 12 maja 2020 r. wziął udział w przeprowadzonym zdalnie kolejny raz posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy. Podobnie jak poprzednie poświęcone było ono wpływowi pandemii COVID-19 na środowisko pracy. Obradom przewodniczył Poseł Janusz Śniadek.

Przedstawiciele GIP w trakcie posiedzenia ROP
 

Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszyli: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki i Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.

Podczas posiedzenia zaprezentowano materiał na temat działań Państwowej Inspekcja Pracy w czasie zagrożenia COVID-19. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że inspekcja pracy musiała zareagować na nową sytuację, dostosowując metodologię swoich działań do zmienionych potrzeb środowiska pracy.

Główny Inspektor Pracy ze współpracownikami w trakcie posiedzenia ROP
 

Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz omówił rozwiązania prawne wprowadzone w kraju w związku z walką z epidemią. Skoncentrował się na zjawiskach przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy, ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku. Jak poinformował, pracodawcy zgłosili do PIP w okresie epidemii ponad 18 tys. porozumień antykryzysowych, z czego zdecydowana większość dotyczyła obniżonego wymiaru czasu pracy. Zwrócił uwagę, że ustawy – tarcze antykryzysowe nie dały PIP uprawnień do podejmowania czynności kontrolnych, np. w zakresie treści porozumienia o obniżonym wymiarze czasu pracy. Można się spodziewać wzrostu liczby skarg kierowanych do inspekcji, dotyczących zwolnień pracowników z powoływaniem się na epidemię czy też konieczności wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

O konkretnych działaniach inspekcji pracy w zakresie ochrony zdrowia w środowisku pracy w związku z pandemią mówił Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. Przedstawił inicjatywy podejmowane w tej sferze przez PIP w ramach współpracy ze służbami i urzędami państwowymi, stanowiska Głównego Inspektora Pracy wyjaśniające bądź porządkujące kwestie dotyczące badań profilaktycznych i szkoleń w dziedzinie bhp. Wskazał na lawinowy wzrost w związku z epidemią porad prawnych i technicznych udzielanych przez PIP – w marcu br. było ich ponad dwu i półkrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. „Zmiana sposobu i formy świadczenia pracy w zakładach, w których przeważa praca umysłowa, na pracę zdalną może zostać utrzymana po zakończeniu epidemii. Obecnie nie ma przepisów regulujących pracę zdalną, co oznacza, że otwarte pozostaje pytanie, jak kontrolować przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp i legalności zatrudnienia, podczas świadczenia wspomnianej pracy przez pracowników lub zleceniobiorców” - powiedział Jakub Chojnicki.

W trakcie obrad zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy i zarazem dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. med. Danuta Koradecka poinformowała o działaniach podejmowanych przez instytut w zakresie przeciwdziałania pandemii w środowisku pracy. Z kolei Kierownik Zakładu Ergonomii CIOP – PIB dr hab. med. Joanna Bugajska szczegółowo omówiła zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie zagrożenia COVID-19.

Rada Ochrony Pracy przyjęła ponadto stanowisko w sprawie prewencji zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Zaleca w nim m.in.: prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie prawidłowego doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przed narażeniem na koronawirus, wyprodukowanie i upowszechnienie serii filmów na temat prawidłowego zakładania, dopasowania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej przed SARS-Co-2, prowadzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Inspekcję Pracy kontroli prawidłowego doboru i stosowania wspomnianych środków ochrony indywidualnej w przedsiębiorstwach i instytucjach.