Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
24.06.2020 Artykuł archiwalny

Pozytywna ocena wykonania budżetu

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2019. Przedstawił je Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

wwwIMG7982

Obradom przewodniczył Poseł Wojciech Szarama. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii posiedzenie prowadzone było z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek szczegółowo omówił wykonanie planu budżetowego inspekcji pracy w roku sprawozdawczym. Zwrócił uwagę na znaczące przekroczenie planu dochodów, głównie z powodu uzyskania wyższych niż zakładano środków z kar i grzywien nakładanych przez inspektorów pracy. Plan wydatków natomiast został wykonany prawie w stu procentach. Wśród inwestycji budowlanych największe wydatki poniesiono na przebudowę tarnobrzeskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Z kolei dzięki wydatkom na zakupy inwestycyjne udało się doposażyć urząd m.in. w niezbędne serwery wirtualizacyjne z oprogramowaniem, a także nabyć samochody osobowe na wymianę wyeksploatowanych, co zwiększyło bezpieczeństwo użytkowników i obniżyło koszty napraw.

Pozytywnie wykonanie budżetu PIP oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Ocenę tę sformułowała, jak poinformował Dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NIK Dariusz Rogowski, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w Głównym Inspektoracie Pracy oraz w 4 okręgowych inspektoratach PIP. Izba pozytywnie zaopiniowała też prawidłowość rocznych sprawozdań budżetowych i kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

wwwIMG7992

W wygłoszonym koreferacie Zastępca Przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Poseł Janusz Śniadek wnioskował o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu PIP w roku 2019.

Komisja upoważniła Posła Janusza Śniadka do przedstawienia jej opinii na forum Komisji Finansów Publicznych.

W posiedzeniu uczestniczyły: Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska z zastępczynią Katarzyną Cichy oraz Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Małgorzata Wysocka.