Posłowie o wykonaniu budżetu PIP

Komisja Finansów Publicznych Sejmu na posiedzeniu 14 lipca 2020 r. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za 2019 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Głównego Inspektoratu Pracy Grażyna Witkowska z zastępczynią Katarzyną Cichy oraz Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Małgorzata Wysocka.

Główny Inspektor Pracy ze współpracownicami

Opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawił poseł Janusz Śniadek. Omówił najważniejsze tezy sprawozdania finansowego inspekcji pracy, podkreślił generalnie pozytywną ocenę wykonania budżetu PIP, sformułowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli, wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za 2019 r.

wwwIMG8010

Sprawozdanie PIP pozytywnie zaopiniował w wygłoszonym koreferacie poseł Wojciech Saługa z Komisji Finansów Publicznych. Nawiązując do uwag NIK w sprawie realizacji niektórych zamówień publicznych w Głównym Inspektoracie Pracy w roku sprawozdawczym, pytał o działania naprawcze podjęte przez kierownictwo urzędu.

Dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NIK Dariusz Rogowski poinformował posłów, że Izba pozytywnie oceniła wykonanie budżetu PIP w roku sprawozdawczym. Ocenę tę sformułowała na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w Głównym Inspektoracie Pracy oraz w 4 okręgowych inspektoratach PIP. Zastrzeżenia NIK w sprawie przeprowadzenia niektórych zamówień publicznych nie zmieniły generalnej oceny Izby, albowiem stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na prawidłowość wykonania budżetu PIP. Izba pozytywnie zaopiniowała także prawidłowość rocznych sprawozdań budżetowych i kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

W końcowej części tego punktu obrad Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek odpowiadał na pytania posłów.