• RSS
  • Wersja tekstowa
26.08.2020

Pozytywna ocena działalności inspekcji

Rada Ochrony Pracy, obradująca 25 sierpnia 2020 r. na zdalnym posiedzeniu pod przewodnictwem Posła Janusza Śniadka, przyjęła sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku. W uchwalonym w tej sprawie stanowisku pozytywnie oceniła działania kontrolno-nadzorcze oraz prewencyjne inspekcji.

IMG8075edited

Doceniła także zaangażowanie i determinację inspektorów pracy w egzekwowaniu przepisów prawa pracy i dążeniu do poprawy standardów i poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. Jak podkreślono, działania te przynoszą co roku konkretne efekty, wśród których niewątpliwie najważniejsze znaczenie ma likwidacja bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracujących.

Rada uznała za zasadne rozważenie możliwości zmian prawa, które umożliwią inspektorom efektywniejsze i skuteczniejsze prowadzenie kontroli oraz wyeliminują bariery biurokratyczne utrudniające ich działania. Chodzi zwłaszcza o rozważenie przez ustawodawcę przyznania inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy oraz umożliwienie rozpoczynania kontroli przez inspektorów na podstawie przedstawienia legitymacji służbowej. Rozwiązania takie, jak wskazano w stanowisku, mogłyby zwiększyć skuteczność prowadzonych kontroli.

Za celowe uznano również prowadzenie okresowych kontroli stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zintensyfikowanie działań szkoleniowych i edukacyjnych, mających na celu uświadomienie pracownikom i pracodawcom występowania zagrożenia w branżach, w których stosowane są substancje i mieszaniny chemiczne oraz procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Ponadto Rada Ochrony Pracy zaleciła docieranie ze szkoleniami bhp do różnych grup zawodowych, w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników branży budowlanej i przemysłu przetwórczego.

Podczas posiedzenia omawiano także problematykę bezpieczeństwa pracy na budowach, w tym przy eksploatacji urządzeń technicznych. Swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła - obok Urzędu Dozoru Technicznego – Państwowa Inspekcja Pracy.

Jak podkreślił Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, z kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy wynika, że maszyny i urządzenia pracujące na polskich budowach są w coraz lepszym stanie technicznym, niemniej ich eksploatacja nadal odbywa się z naruszeniem obowiązujących regulacji prawnych – przykładowo nie dokonuje się odbiorów rusztowań. Główne zagrożenia związane z pracą urządzeń technicznych na budowach to nie zawsze sprawność, czy zły stan techniczny, ale najczęściej obsługa i prace prowadzone bez nadzoru osób odpowiedzialnych oraz zła organizacja pracy.

Szczegółową informację o efektach kontroli prac budowlanych przeprowadzonych przez inspektorów pracy w roku ubiegłym, a także analizę zbadanych przez PIP wypadków przy pracy na placach budów w ostatnich latach, w których istotną rolę odegrały maszyny i urządzenia techniczne, przedstawił Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakub Chojnicki. Wynika z niej, że występuje wyraźny trend spadkowy w liczbie zgłaszanych wypadków przy pracy w budownictwie. Niemniej nadal wypadki, które miały miejsce na placach budów, skutkują najpoważniejszymi obrażeniami.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz i Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.