Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
23.09.2020 Artykuł archiwalny

Posiedzenie wyjazdowe Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu wyjazdowym w Gdańsku 22 września 2020 r. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

wwwLB18020

Fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, odbywające się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej symbolicznie nawiązywało do obchodów 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Obrady, w których członkowie ROP oraz goście uczestniczyli osobiście, bądź za pomocą łączy internetowych, prowadził Przewodniczący ROP Janusz Śniadek. Wśród zaproszonych do udziału w spotkaniu znaleźli się Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dariusz Derlich Wojewoda Pomorski oraz, z racji miejsca, gospodarz obiektu Łukasz Greinke Prezes Portu Handlowego w Gdańsku. Główny Inspektorat Pracy reprezentowali: Andrzej Kwaliński i Bogdan Drzastwa Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Artur Sobota Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji i Marek Popkiewicz Wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia. Główny temat posiedzenia to: Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce.

wwwLB18043

Fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Jeszcze przed początkiem obrad obecni w Gdańsku zarówno członkowie ROP jak i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Grudnia na Placu Solidarności, a następnie, pod opieką przewodnika, zwiedzili historyczny obiekt i obejrzeli pamiątki zgromadzone w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Pierwszą część obrad także zdominowały akcenty historyczne. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który sam był członkiem ROP przez osiem kolejnych lat, podziękował za inicjatywę zorganizowania posiedzenia w Gdańsku. Przekazał także na ręce Przewodniczącego ROP Janusza Śniadka, jak się wyraził „rzecz najcenniejszą, czyli spisaną historię „Solidarności” oraz historyczne, słynne na cały świat logo Solidarności”, do którego związek otrzymał wszelkie prawa. Pierwszy certyfikowany logotyp „Solidarności” otrzymał Ojciec Święty Franciszek, drugi Prezydent USA Donald Trump. Kolejny Przewodniczący Piotr Duda wręczył Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Derlichowi.

W obradach uczestniczył Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda
W dalszej części obrad prof. Danuta Koradecka Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zreferowała Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie bezpieczeństwa pracy na budowach, w tym przy eksploatacji urządzeń technicznych, które zostało przyjęte. Następnie Rada wydała pozytywną opinię w sprawie odwołania, na skutek złożonej rezygnacji, Wiesława Łyszczka ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy. Kolejny punkt dotyczył wydania opinii w sprawie powołania na to stanowisko dotychczasowego Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego. Odpowiadając na pytania Andrzej Kwaliński Zastępca Głównego Inspektora Pracy powiedział między innymi:

– Chciałbym, aby przestało funkcjonować pozorowanie działalności i pracy przez wielu inspektorów. Zależy mi na tym, abyśmy podczas kontroli zaczęli pokazywać faktyczne uchybienia i zaczęli się z nimi merytorycznie zmierzać, czego na dzień dzisiejszy brakuje. Aby kontrole w ramach tej reformy przeprowadzały osoby kompetentne, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy
Kandydatura Andrzeja Kwalińskiego została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Ochrony Pracy. Dziękując za zaufanie dotychczasowy Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński stwierdził:

– Rada Ochrony Pracy to grono osób, które posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie. Chciałbym z tego korzystać i liczę na owocną współpracę. Oczekuję zarówno pozytywnych, jak i negatywnych ocen co do mojej działalności i urzędu, którym będę kierował, jeśli zostanę powołany przez panią Marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

W merytorycznej części posiedzenia członkowie Rady Ochrony Pracy dyskutowali nad „Wyzwaniami współczesnego rynku pracy w Polsce”. Prelekcję na temat „Działania prewencyjne w obszarze legalności zatrudnienia” wygłosił Artur Sobota Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP dla przybliżenia i zobrazowania problemu posiłkując się na założeniami i wynikami kampanii „Pracuję legalnie”.

– Wyniki kontroli inspektorów pracy prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy – podkreślił Dyrektor Artur Sobota.

A kolei „Analizę zjawisk i tendencji na rynku usług agencji zatrudnienia” przybliżył zebranym Marek Popkiewicz Wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

– Działania monitorujące negatywne zjawiska na rynku pracy koncentrują się na najważniejszych kwestiach związanych z legalnością działania podmiotów świadczących usługi agencji zatrudnienia, czyli: legalności prowadzenia działalności przez podmioty rekrutujące osoby do pracy, zgodności pobierania opłat z zasadami przewidzianymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz stosowaniu praktyk dyskryminacyjnych w publikowanych ogłoszeniach i ofertach pracy. Ponadto pracownicy okręgowych inspektoratów pracy nadzorują prawidłowość oznaczania ogłoszeń numerem wpisu do rejestru agencji zatrudnienia czy też ogłoszeń i ofert dotyczących pracy tymczasowej jako „ofert pracy tymczasowej" – mówił Dyrektor Marek Popkiewicz.

Od strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nakreśliła problem Gertruda Uścińska Prezes ZUS, która, dziękując za współpracę, bardzo silnie podkreśliła konieczność dalszych wspólnych działań w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.