Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
30.10.2020 Artykuł archiwalny

Posłowie o projekcie budżetu inspekcji pracy

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 29 października 2020 r. prowadzonym w formie wideokonferencji rozpatrzyła m.in. opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Henryk Kowalczyk, uczestniczył za pośrednictwem łączy teleinformatycznych Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

Stanowisko Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawił poseł Janusz Śniadek. Omówił główne pozycje planu przychodów i wydatków PIP na rok przyszły, informując, że reprezentowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu inspekcji pracy.

W koreferacie poseł Wojciech Saługa wyraził wątpliwości co do planowanego wzrostu budżetu PIP w okresie trudnej sytuacji finansowej i epidemicznej państwa. Rekomendował komisji przyjrzenie się temu budżetowi i zastanowienie się, czy nie powinien on być mniejszy i dostosowany do realiów kryzysowych.

Dzień wcześniej projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy pozytywnie zaopiniowała Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Projekt przedstawił Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, który uczestniczył w jej posiedzeniu wraz ze współpracownikami za pośrednictwem łączy teleinformatycznych. W głosowaniu za przyjęciem budżetu PIP na 2021 rok opowiedziało się 13 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Do reprezentowania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej na forum Komisji Finansów Publicznych upoważniono posła Janusza Śniadka.