Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
26.11.2020 Artykuł archiwalny

Posłowie przyjęli informację inspekcji pracy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP na posiedzeniu 26 listopada 2020 r. przyjęła informację Głównego Inspektora Pracy dotyczącą analizy zjawisk i tendencji w obszarze nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w latach 2017-2019 w świetle kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Posiedzenie prowadzone było z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

wwwIMG8646

W swoim wystąpieniu na forum komisji Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński przypomniał, że upłynęło ponad 13 lat od chwili przejęcia przez inspekcję pracy od służb działających w urzędach wojewódzkich zadań polegających na prowadzeniu kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Kontrole te wykonują specjalistyczne sekcje w okręgowych inspektoratach pracy. Szczególny nacisk kładziony jest na właściwe typowanie podmiotów do kontroli, oparte na stałym monitoringu nielegalnego rynku pracy. Sprawdzane są najczęściej podmioty, w których przewidywana jest największa skala i ryzyko występowania nieprawidłowości.

Ponieważ w ostatnich latach występowała tendencja wzrostowa liczby cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce, zwiększały się także liczba prowadzonych przez PIP kontroli legalności ich zatrudnienia oraz liczba stwierdzanych przypadków powierzania cudzoziemcom nielegalnej pracy.

wwwIMG8658

Szczegółowe dane na temat wykonywanych przez PIP w ostatnich 3 latach takich działań kontrolnych i wypływające z nich wnioski przedstawił posłom zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski. Jak wskazał, wśród stwierdzonych naruszeń przepisów zwraca uwagę poważny wzrost liczby nieprawidłowości polegających na powierzaniu pracy cudzoziemcom na innych warunkach niż określone w zezwoleniach na pracę lub oświadczeniach, w szczególności w innym wymiarze czasu pracy bądź liczbie godzin pracy innej od podanej w tych dokumentach. W wielu przypadkach dużym problemem jest także ustalenie faktycznej liczby godzin przepracowanych przez daną osobę. Obowiązujące przepisy przewidują bowiem obowiązek ewidencjonowania godzin pracy tylko w odniesieniu do osób pracujących na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Brak jest natomiast podobnych rozwiązań prawnych w przypadku umów o dzieło.

Jarosław Leśniewski podkreślił, że niezbędnym warunkiem efektywnego przeciwdziałania powierzaniu nielegalnej pracy obcokrajowcom jest długofalowa współpraca wszystkich instytucji państwowych, które są właściwe w tym zakresie. Jednym z najistotniejszych elementów tego współdziałania powinna być wzajemna wymiana informacji i doświadczeń dotyczących podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom oraz obcokrajowców migrujących w celach zarobkowych na terytorium RP. Konieczne są zatem zmiany legislacyjne ukierunkowane na ułatwienie i przyspieszenie kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy, takie jak dostęp do informacji o cudzoziemcach lub korzystanie z materiałów uzyskanych przed wejściem na teren podmiotu kontrolowanego.

W posiedzeniu komisji uczestniczył także główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP Dariusz Górski.