Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
05.01.2021

Senatorowie o budżecie inspekcji pracy na 2021 rok

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 5 stycznia 2021 r. prowadzonym w formie wideokonferencji rozpatrzyła ustawę budżetową na 2021 rok w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach, którym przewodniczył senator Jan Filip Libicki, uczestniczyli za pośrednictwem łączy teleinformatycznych zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski oraz dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Głównego Inspektoratu Pracy Grażyna Witkowska.

wwwIMG8755

Jarosław Leśniewski przedstawił stanowisko urzędu w sprawie zmniejszenia w toku prac nad rządowym projektem ustawy budżetowej na 2021 rok budżetu PIP o ponad 24 mln zł. Powiedział, że w obecnej sytuacji budżetu państwa trudna wprawdzie ale zrozumiała może być decyzja o nieprzyznaniu środków na planowany wzrost zatrudnienia. Trudniej już jest przyjąć fakt obniżenia funduszu wynagrodzeń, co przy przewidywanej inflacji spowoduje znaczący spadek płacy realnej w inspekcji. Zrozumiałe jest też ograniczanie wydatków rzeczowych jednostek, jednakże zbyt drastyczne ich ograniczenie – jak ma to miejsce w przypadku PIP – może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie jednostki.

wwwIMG8761

Zastępca Głównego Inspektora Pracy podkreślił, że pozostawienie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy w tak okrojonym kształcie nie pozwoli na realizację wszystkich jej zadań. Pozycja: pozostałe wydatki bieżące ma być zmniejszona aż o kwotę ponad 13,6 mln zł, co przy nowych wydatkach w wysokości ok. 7 mln zł, w pozycjach takich jak np. Pracownicze Plany Kapitałowe czy Wsparcie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, wzroście cen towarów i usług wyższym niż przyjęto, a także wzroście kursu dewiz może znacząco utrudnić działalność urzędu. Potrzebne też będą znaczne środki na wydatki związane z ochroną pracowników przed COVID-19, albowiem wytyczne ministra finansów oraz przyjęte przez urząd założenia do opracowania projektu budżetu nie uwzględniały tak gwałtownego rozwoju pandemii.

W tej sytuacji Jarosław Leśniewski zwrócił się do komisji z prośbą o podjęcie działań w celu przywrócenia w budżecie PIP na 2021 rok przynajmniej kwoty 5 mln zł w grupie wydatków bieżących.

W wygłoszonym koreferacie senator Bogusława Orzechowska zgodziła się z tezą, że trudno będzie inspekcji realizować zadania przy wprowadzanych przez Sejm ograniczeniach, niemniej opowiedziała się za przyjęciem rządowego projektu budżetu w części dotyczącej PIP, proponując jednocześnie podjęcie rozmów z ministrem finansów na temat znalezienia dla inspekcji pracy dodatkowych środków.

Zastępca przewodniczącego komisji senator Magdalena Kochan stwierdziła w dyskusji, że niedofinansowanie PIP jest błędem i senatorowie powinni zgłosić odpowiednią poprawkę, która uwzględni wnioskowaną przez zastępcę Głównego Inspektora Pracy kwotę. Z opinią tą zgodził się przewodniczący komisji senator Jan Filip Libicki, który zapowiedział złożenie odpowiedniego wniosku na plenarnym posiedzeniu Izby.