Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
19.01.2021

Pozytywna ocena programu inspekcji pracy

Od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego rozpoczęło się 19 stycznia 2021 r. posiedzenie Rady Ochrony Pracy, prowadzone w formie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka. Rada zaakceptowała program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r.

wwwIMG8764

W przyjętym stanowisku zaakcentowała, że program został przygotowany prawidłowo, ponadto kompleksowo i przejrzyście ujmuje zadania inspekcji pracy przewidziane do realizacji w 2021 r.

Rada wysoko oceniła planowane w programie działania kontrolne i prewencyjne PIP dotyczące przestrzegania regulacji zawartych w tarczach antykryzysowych, w tym obowiązków pracodawców i uprawnień pracowników związanych z ochroną zatrudnienia przed zagrożeniami w sytuacji pandemii. Podkreśliła otwartą formułę dokumentu ze względu na nieprzewidywalność sytuacji epidemicznej w najbliższych miesiącach, oczekując, że w związku z tym uwarunkowaniem będzie on na bieżąco korygowany.

Na koniec w stanowisku nawiązano do wystąpienia na poprzednim posiedzeniu ROP Andrzeja Kwalińskiego, przyjmując jako przesłanie następujące Jego słowa: „Jestem przekonany, że inspektorzy pracy i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy dołożą wszelkich starań, by w pełni zrealizować powierzone im zadania określone w zaprezentowanym planie działania na 2021 r. Są świadomi misji i pozycji, jaka w ciągu ostatniego stulecia została wypracowana i przypisana naszemu urzędowi. Wiedzą także, jak duża jest ich odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jak duże są oczekiwania społeczne z nią związane”.

wwwIMG8768

Wiodącym tematem obrad, w których uczestniczyli zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski oraz dyrektorzy departamentów w GIP, była kontrola maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności i przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych. Obszerny materiał w tej sprawie zaprezentował Wyższy Urząd Górniczy, natomiast Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła pokrótce swoje doświadczenia kontrolne z ostatnich lat w zakresie warunków pracy w górnictwie. Zagadnienie omówił zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy przyjęła plan swojej pracy na rok bieżący.