• RSS
  • Wersja tekstowa
23.02.2021

O wypłacie wynagrodzeń na forum Rady Ochrony Pracy

Wypłata świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzeń za pracę) w latach 2018 – 2020 oraz w okresie pandemii COVID-19 od marca 2020 r. była 23 lutego 2021 r. wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, prowadzonych w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięła udział Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, z grupą współpracowników.

wwwIMG88613

Przedstawiając doświadczenia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w omawianym zakresie, Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że PIP traktuje priorytetowo kontrole przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty świadczeń pracowniczych – również w trakcie trwania pandemii. W latach 2018-2020 inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie ponad 45,6 tys. kontroli, w trakcie których stwierdzili naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestie wynagrodzeniowe. Ponadto do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 74 tys. skarg związanych z tą problematyką. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 15,9 tys. decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy dla 112,4 tys. pracowników na łączną kwotę blisko 278,1 mln zł.

wwwIMG88652

Bardziej szczegółowo przybliżył problem członkom Rady Ochrony Pracy wicedyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Bartosz Kopeć. Powiedział m.in., że średnio w co piątej kontroli spośród wszystkich przeprowadzonych przez PIP w latach 2018-2020 ujawniono nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń. Najwięcej naruszeń z tego zakresu wystąpiło w branżach: handel, naprawy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo. Dotyczyły one głównie terminu wypłaty wynagrodzenia, miejsca i formy takiej wypłaty, wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Realizując postanowienia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okręgowych inspektoratach pracy zarejestrowano łącznie 27 705 porozumień zgłoszonych przez 24 378 podmiotów. W 566 takich podmiotach stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestie wynagrodzeniowe.

Bartosz Kopeć zaznaczył, że stan przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy utrzymuje się wciąż na niezadowalającym poziomie, a przedłużające się ograniczenia w działalności pracodawców z wybranych branż mogą sprawić, iż skala nieprawidłowości będzie stopniowo narastać. Dlatego PIP będzie prowadzić intensywne działania w zakresie monitorowania i kontrolowania tego zagadnienia. Okręgowym Inspektorom Pracy polecono przeprowadzenie rekontroli w celu sprawdzenia wykonania wszystkich decyzji płacowych, a w przypadku stwierdzenia ich niewykonania wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne.