Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
14.04.2021

Posłowie zaaprobowali informacje inspekcji pracy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP, obradująca pod przewodnictwem posła Wojciecha Szaramy 13 kwietnia 2021 r. na dwóch posiedzeniach prowadzonych w trybie wideokonferencji, przyjęła do wiadomości informacje Głównego Inspektora Pracy o działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie szeroko rozumianej prewencji.

Pierwsza z nich dotyczyła doświadczeń i koncepcji Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie inicjatyw wspierających i zwiększających efektywność działalności kontrolno-nadzorczej. Przedstawiając ją, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko poinformowała posłów, że do najważniejszych inicjatyw inspekcji pracy wspierających działania kontrolne należą: kampanie społeczne, programy prewencyjne, działania edukacyjno-informacyjne oraz program „Pierwszej kontroli” o charakterze instruktażowo-doradczym.

„Działania te, choć różnią się charakterem, czasem realizacji i grupami adresatów, mają jeden cel – pracodawcom dają możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego podczas realizacji obowiązków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, a pracownikom dostarczają niezbędnej wiedzy z obszaru ochrony pracy” – stwierdziła szefowa PIP. Podkreśliła przy tym, że połączenie klasycznej ścieżki kontrolnej z pozakontrolnymi narzędziami oddziaływania pozwala na bardziej elastyczne i efektywne działanie inspekcji pracy na rzecz poszanowania praworządności w stosunkach pracy, poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach, a także ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

Szczegółową informację na ten temat przedstawił w obszernej prezentacji dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Artur Sobota.

Drugi z prezentowanych posłom tematów dotyczył rozwoju i perspektyw współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi w realiach współczesnego środowiska pracy. Jak zaakcentowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Państwowa Inspekcja Pracy regularnie, co roku, zaprasza organizacje oraz instytucje do wspólnych działań w obszarze poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Już na etapie planowania działań korzysta z sugestii partnerów w identyfikacji nowych zjawisk, wymagających szczególnej uwagi.

„Planujemy dalej rozwijać współpracę z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Pozwoli to efektywniej identyfikować potrzeby i dostosować programy prewencyjne do oczekiwań podmiotów, do których są  one kierowane, wpływając na podniesienie skuteczności działania w tym obszarze” – powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Podobnie jak w przypadku pierwszego z prezentowanych tego dnia tematów, ze szczegółami zagadnienia zapoznał posłów dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Artur Sobota.

W obu posiedzeniach komisji wziął udział zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.