Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
27.05.2021

Seminarium o systemowym zarządzaniu bhp

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Państwowa Inspekcja Pracy były organizatorami seminarium poświęconemu systemowego podejściu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które odbyło się w formie wideokonferencji 26 maja 2021 r.

wwwIMG8973

Gospodarzem spotkania z udziałem pracowników służby bhp, organizacji związkowych, przedstawicieli inspekcji pracy była Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP. W programie seminarium znalazły się zarówno referaty tematyczne jak i dyskusje panelowe.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła w swoim wystąpieniu, że tylko pełna świadomość i zaangażowanie całego przedsiębiorstwa – od prezesa do pracowników najniższego szczebla – we wdrożenie nowych rozwiązań systemowych może przynieść oczekiwaną korzyść w postaci skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bez takiego zaangażowania nawet najdoskonalsze schematy, dokumenty i procedury nie wpłyną na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób spowodowanych pracą.

„Państwowa Inspekcja Pracy, realizując swoje zadania ustawowe, ocenia prawidłowość przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz prawidłowość prowadzenia postępowania powypadkowego przez pracodawców. Prowadząc czynności kontrolne i prewencyjne uzmysłowiamy pracodawcom, że podstawą prowadzenia działań o charakterze systemowym w zakresie bhp jest systematyczna analiza zdarzeń wypadkowych w zakładzie pracy zintegrowana z oceną warunków wykonywania pracy” – stwierdziła szefowa Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak wskazała, w zakresie bhp „wiele jeszcze mamy wszyscy do zrobienia”. Kontrole PIP pokazują bowiem, że 60% dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego zawiera błędy, w prawie 40% kontrolowanych podmiotów dopuszcza się pracowników do pracy bez wymaganych szkoleń w dziedzinie bhp, w 20 % zakładów nie tworzy się wymaganych instrukcji prowadzenia procesów technologicznych lub obsługi maszyn, a w co trzecim zakładzie pracy inspektorzy PIP mają zastrzeżenia do realizacji zadań przez służbę bhp.

O systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy jako drodze do podnoszenia standardów ochrony życia i zdrowia pracowników na podstawie analiz kontroli PIP mówił w wygłoszonym referacie dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. Poinformował, że średnio każdego roku PIP kontroluje ponad 500 zakładów z zakresu zarządzania bhp. Około 36% z tej liczby, to zakłady kontrolowane powtórnie w tym zakresie. W każdym z nich doszło do przynajmniej 3 wypadków, w tym o charakterze powtarzalnym, w czasie 3 lat poprzedzających kontrolę. Były wśród nich również takie podmioty, w których zaistniało nawet 14 tego typu wypadków przy pracy skutkujących czasową niezdolnością do pracy osób zatrudnionych.

W trakcie pierwszej kontroli powtarzalne wypadki przy pracy występowały we wszystkich sprawdzanych zakładach. Podczas drugiej okazało się, że już tylko w części z nich zdarzyły się wypadki, a ich ogólna liczba w konkretnych zakładach również była niższa. Rekontrole wykazały jednocześnie wdrożenie w zakładach pracy środków zmniejszających ryzyko zawodowe, w szczególności w odniesieniu do wypadków, które zaistniały w przeszłości.

„Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy przyczyniły się do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń zawodowych, wdrożenia koniecznych środków naprawczych oraz, co również jest bardzo istotne – podniesienia wiedzy i świadomości pracodawców dotyczącej rzetelności oceny ryzyka zawodowego i prowadzenia systematycznych działań także w obszarze bhp. Wcześniejsze oceny ryzyka zawodowego były przeprowadzane szablonowo i nie odzwierciedlały faktycznych zagrożeń w zakładach” – zaznaczył Jakub Chojnicki.

W trakcie seminarium przeprowadzono dyskusje panelowe poświęcone barierom i korzyściom przy wdrażaniu systemowych rozwiązań zarządzania bhp oraz współpracy służby bhp ze społecznym inspektorem pracy na rzecz systemowego podejścia do eliminacji zagrożeń. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali w nich: Karolina Główczyńska-Woelke, kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP i Andrzej Pogórski, zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu. W końcowej części spotkania Kamila Pawłowska, inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach przedstawiła prezentację na temat czynników psychospołecznych w zarządzaniu bhp w związku z COVID-19.