Seminarium o bezpieczeństwie w transporcie pionowym

Współpraca i odpowiedzialność w zapewnieniu bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń do transportu pionowego (żurawi wieżowych, wózków podnośnikowych, dźwigów budowlanych, drabin i rusztowań) były tematem seminarium online 7 czerwca 2021 r.

IMG8996edited

Wziął w nim udział dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakub Chojnicki. Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy i Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Dyrektor Jakub Chojnicki, omawiając zagadnienie eksploatacji urządzeń technicznych, w tym do transportu pionowego, na placach budów, zwrócił uwagę na dużą wypadkowość utrzymującą się nadal w branży budowlanej. Występujące w niej wypadki bardzo często kończą się trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby pracującej.

Wśród przyczyn wypadków dominują przyczyny ludzkie, ale zachowania osób pracujących są wynikiem zaniedbań organizacyjnych – w szczególności powszechnie nie nadzoruje się ludzkiej pracy.

Liczba wypadków przy pracy nie maleje w sposób zauważalny, choć epidemia SARS-CoV-2 nieznacznie wpłynęła na zmniejszenie się ich liczby.

Poprawa sytuacji w tej dziedzinie wymaga zmian systemowych. Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy konieczne jest zobowiązanie inwestorów do odpowiedzialności za bhp już na etapie projektowania inwestycji, zwiększenie odpowiedzialności kierowników budowy i osób odpowiedzialnych za bhp w zakładach pracy, powiązanie poziomu bezpieczeństwa pracy z wysokością składek ubezpieczeniowych oraz zwiększenie kar za najpoważniejsze uchybienia kończące się śmiercią osób pracujących.