Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.07.2021

Posłowie przyjęli informacje o działaniach PIP

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 lipca 2021 r.  przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą ograniczenia zagrożeń środowiska pracy związanych z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi, a także informację dotyczącą realizacji kampanii „Pracuję legalnie!”.

Państwową  Inspekcję Pracy reprezentowali Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP oraz Katarzyna Mietelska,  wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Przedstawiciele GIP na posiedzeniu KOP
 

Dyrektor Jakub Chojnicki w swoim wystąpieniu poinformował, że stosowanie w zakładach substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym potwierdza corocznie od 4,3 do 6 tys. pracodawców (dane za lata 2016-2020).

W 2020 r. inspektorzy pracy realizowali m.in. temat kontrolny „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”. W trakcie kontroli inspektorzy pracy ocenili warunki pracy osób pracujących w kontakcie lub narażeniu na czynniki rakotwórcze lub mutagenne u 69 pracodawców (zatrudniających ponad 16 tys. osób). Wyniki kontroli wykazały, że połowa skontrolowanych pracodawców (49%) nie przekazała właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Podobnie jak w roku 2019 blisko co trzeci skontrolowany podmiot nie prowadził rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a co szósty pracodawca sporządził rejestr nieprawidłowo.

Obraz przedstawiajacy slajd z prezentacji GIP na posiedzeniu KOP
 

Katarzyna Mietelska przedstawiła realizację kampanii „Pracuję legalnie!” jako przykład działania promującego tematykę legalności zatrudnienia wśród pracodawców oraz pracowników, w tym cudzoziemców. Celem kampanii było podniesienie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie zatrudniania zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa pracy. Materiały w postaci artykułów prasowych, spotów radiowych, plakatów i ulotek były szeroko kolportowane wśród małych i średnich przedsiębiorców, działających głównie w sektorze usług, a także wśród pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.

Partnerem strategicznym kampanii „Pracuję legalnie!” był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wśród podmiotów wspierających to przedsięwzięcie były ponadto: Konfederacja Lewiatan, OPZZ, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Inicjatywę PIP patronatem honorowym objął  Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Od początku kampanii „Pracuję legalnie!” aktywna była strona internetowa www.prawawpracy.pl stanowiąca bazę wiedzy na temat promowanej tematyki. Ważnym elementem promocji legalnego zatrudniania była również akcja informacyjna w prasie lokalnej. Wkładki tematyczne opublikowano w przeszło 100 tytułach  prasowych, docierając w ten sposób do odbiorców  w ponad 740 gminach i 120 powiatach.

Z ogólnopolską akcją prasową skoordynowane były działania realizowane przez okręgowe inspektoraty pracy. Specjaliści PIP organizowali szkolenia tematyczne, prowadzili doradztwo prawne dla czytelników oraz współpracowali z mediami w zakresie przygotowania wywiadów, reportaży i innych materiałów dotyczących legalności zatrudnienia w Polsce.