Skuteczni inspektorzy ze Świętokrzyskiego

Po kontroli inspektorów pracy z OIP Kielce w Domu Pomocy Społecznej w jednej z miejscowości woj. świętokrzyskiego i wydaniu przez nich nakazu płatniczego oraz wystąpienia pracodawca wypłacił 27 pracownikom łącznie 36 490 zł należnego wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Większość tej sumy stanowiło wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, ponadto pracownicy otrzymali wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, zaległe pensje oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Z kolei pracodawca Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w innej miejscowości województwa poinformował o ostatecznej realizacji nakazu płatniczego inspektora pracy: wypłaceniu 2 pracownikom zaległych świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 16 090zł.

Natomiast kontrola w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w P. wykazała, że z 17 pielęgniarkami, zatrudnionymi na podstawie umów o pracę, zawarto umowy cywilnoprawne na udzielanie świadczeń zdrowotnych, tj. wykonywanie szczepień pacjentów. Kontrola ujawniła, że pracodawca powierzał pracownicom w ramach umów cywilnoprawnych pracę w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Jak ustalono, pracownicy posiadali wprawdzie swobodę w decydowaniu o dniach i godzinach swojej pracy na zleceniu, jednak praktycznie swoboda ta ograniczona była trybem organizacyjnym obowiązującym i narzuconym przez pracodawcę, czyli systemem pracy w rozkładzie po 12 godzin na dobę.

Analiza dokumentacji czasu pracy i wynagradzania wykazała, że pracownice poza czasem wynikającym ze stosunku pracy wykonywali dodatkowo usługi z zakresu szczepienia pacjentów przeciwko COVID-19 w taki sposób, że naruszyli przepisy o odpoczynku dobowym i o maksymalnym tygodniowym limicie czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi w okresie rozliczeniowym. Poza tym wynagrodzenie, które pracownicy otrzymali, było niższe od przysługującego za pracę nadliczbową.

W wyniku kontroli skierowano wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy w związku z popełnionym przez niego wykroczeniem z art. 281 Kodeksu pracy, a także wydano wystąpienie o zaprzestanie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.