Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
26.08.2021

Jednogłośne poparcie ROP dla działalności inspekcji

Członkowie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku. Obrady ROP w trybie wideokonferencji odbyły się 26 sierpnia 2021 r. pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka.

 

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w trybie wideokonferencji
 

W posiedzeniu Rady Ochrony Pracy z ramienia Głównego Inspektoratu Pracy uczestniczyli: Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy, Jarosław Leśniewski zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP oraz Wojciech Gonciarz Dyrektor Departamentu Prawnego GIP.

Odczytując stanowisko ROP w sprawie pozytywnego zaopiniowania Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z Działalności PIP w 2020 roku wiceprzewodniczący ROP Zbigniew Żurek podkreślił między innymi skuteczną działalność inspektorów pracy w zakresie kontroli środków ochrony osobistej podczas ogłoszonego w Polsce stanu pandemii. W swoim stanowisku Rada wyraziła zaniepokojenie informacjami o niedostatecznym zatrudnieniu oraz niesatysfakcjonującymi zarobkami inspektorów pracy. „Rada zauważa, że dalsze utrzymywanie takiego stanu, przy zwiększającej się co roku liczbie nowych zadań może prowadzić do zapaści urzędu z powodu odejść pracowników i braku możliwości pozyskania nowych” – odczytał wiceprzewodniczący.

Członkowie ROP jednogłośnie pozytywnie zaakceptowali stanowisko w sprawie działalności PIP w 2020 roku.

Odpowiadając na pytania posłów Katarzyna Łażewska- Hrycko Główny Inspektor Pracy podziękowała za pozytywną ocenę pracy inspekcji a jednocześnie za zrozumienie dla trudnej sytuacji urzędu.

 

Zdalnie obrady ROP
 

W dalszej części obrad przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego wygłosili prelekcje na temat „Procesy technologiczne podczas których dochodzi do uwolnienia czynników o działaniu rakotwórczym – ocena narażenia w świetle obowiązujących przepisów”. W imieniu GIP w tym temacie głos zabrał Dyrektor Jakub Chojnicki.