Prawa pracowników sezonowych

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą „Prawa przez cały rok”, Jej celem jest rozpowszechnianie informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej.

 

 Przedsięwzięcie adresowane jest do tej grupy pracobiorców, w tym cudzoziemców oraz pracodawców, w tym także agencji zatrudnienia, oferujących tego typu pracę. Głównym celem projektu ELA jest promocja zarejestrowanej pracy sezonowej i zwalczanie pracy sezonowej niezadeklarowanej. Działania w ramach kampanii koncentrują się przede wszystkim na: 

  • zwiększeniu świadomości pracowników sezonowych nt. ich uprawnień, negatywnych skutków pracy nierejestrowanej, jak również możliwości zgłaszania pracy nierejestrowanej w celu uzyskania ochrony, dochodzenia swoich praw
    i przekształcenia w pracę zarejestrowaną;
  • informowaniu pracowników sezonowych o zobowiązaniach ciążących na ich pracodawcach, związanych z zagwarantowaniem m.in.  bezpiecznych warunków pracy a także wspieraniu pracodawców w przestrzeganiu tych wymogów;
  • uświadamianiu pracodawcom ich obowiązków w zakresie powierzania pracy legalnej oraz korzyści wynikających z powierzania pracy w sektorze formalnym,
     a także ryzyka,  jakie wiąże się z powierzaniem pracy nierejestrowanej;
  • wspieraniu współpracy pomiędzy organami krajowymi i partnerami społecznymi
    w celu przekazania pracownikom sezonowym odpowiednich informacji na temat przepisów i uregulowań, dotyczących ich pracy, a także organizowaniu sieci pomocy, poradnictwa i doradztwa.

Plakat promujący kampanię ELA - "Prawa przez cały rok"
 

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, ponad 60 % osób pracujących w Unii Europejskiej w sektorze rolniczym w 2019 r. zatrudnionych było w gospodarce nieformalnej. 12% ogółu nierejestrowanego zatrudnienia w Unii Europejskiej występuje w turystyce, hotelarstwie i branży gastronomicznej, gdzie 14% pracowników uważa się za niezarejestrowanych.

Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się w tę inicjatywę poprzez ogólnopolską akcję informacyjną, obejmującą szkolenia oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych.