Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
22.09.2021

Naukowcy i praktycy o wystąpieniu inspektora pracy

21 września 2021 roku w Poznaniu odbyła się V Jubileuszowa ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”  - Charakter prawny wystąpienia inspektora pracy – więcej czy mniej imperium?

Konferencja Organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została objęta patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Głównego Inspektora Pracy.

Wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Prorektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Tadeusza Wallasa, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickieiwcza prof. dr hab. Tomasza Nieboraka a także p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego. Następnie prof. dr hab. Anna Musiała podkreśliła szczególny charakter spotkania w związku także z V rocznicę zawarcia porozumienia o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Państwową Inspekcją Pracy. Organizatorzy spotkania wręczyli okolicznościowe statuetki i dyplomy sygnatariuszom porozumienia tj. byłej Okręgowej Inspektor Pracy Stanisławie Ziółkowskiej oraz byłemu Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji prof. Romanowi Budzinowskiemu, a także stałemu uczestnikowi konferencji prof. Arkadiuszowi Sobczykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katarzyna Łażewska - Hrycko w trakcie konferencji na UAM w Poznaniu
 

Oficjalna część konferencji została rozpoczęta wykładem Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko dotyczącym wystąpienia inspektora pracy jako skutecznego instrumentu systemu ochrony pracy. Następnie głos zabrał prof. INP UAM dr hab. Mateusz Błachucki z Polskiej Akademii Nauk, który poruszył kwestie dotyczące przemian władztwa administracyjnego.

prof. Arkadiusz Sobczyk UJ w trakcie wykładu
 

W dalszej kolejności wysłuchano prof. UAM dr hab. Wojciecha Sawczyna członka Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego praktyka z zakresu prawa pracy, którzy omówili kwestię charakteru prawnego wystąpienia inspektora pracy na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego na konferencji w Poznaniu
 

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja poświęcona tematyce wystąpienia inspektora pracy, którą poprowadził zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Gajdziński, a uczestniczyli w niej:

- Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko

- prof. INP PAN dr hab. Mateusz Błachucki z Polskiej Akademii Nauk

- prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego

- prof. dr hab. Anna Musiała z Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

- prof. UAM dr hab. Wojciech Sawczyn z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Studiów i  Analiz NSA

- adwokat Piotr Wojciechowski.