Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
26.10.2021

Główny Inspektor Pracy przedstawiła projekt budżetu

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 26 października 2021 r. przeprowadzonym w formie wideokonferencji zapoznała się z projektem budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok. Przedstawiła go Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, której towarzyszyli w czasie obrad zastępcy oraz dyrektorzy Departamentów: Budżetu i Finansów oraz Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

wwwIMG9586do-tekstu

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy szczegółowo omówiła plan dochodów i wydatków urzędu. Poinformowała, że zakładany jest kilkuprocentowy wzrost dochodów w stosunku do bieżącego roku. Główną ich pozycję stanowią wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów pracy, znacznie mniejszy procent stanowią natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim samochodów.

- W tym miejscu warto podkreślić to, co zawsze przypominamy: specyfika dochodów urzędu powoduje, iż niezwykle trudno jest je zaplanować. Opieramy się przede wszystkim o doświadczenia urzędu z lat poprzednich, bazując na przeprowadzanych analizach należności i wykonania planu w okresie ostatnich kilku lat – stwierdziła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

wwwIMG9594

Planowany jest kilkunastoprocentowy wzrost wydatków inspekcji w 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2021. Spowodowany jest on m.in. koniecznością wzmocnienia kadrowego inspekcji pracy w związku z nakładaniem na nią przez ustawodawcę nowych zadań, także w 2022 r.

Jak poinformowała szefowa PIP, przykładowo, trwają prace nad reformą systemu oceny zgodności i nadzoru rynku, która przewiduje dodanie nowych obowiązków inspekcji, w tym zarówno obciążenie urzędu kontrolą kolejnych grup produktów, jak również znaczne rozszerzenie zadań dotychczas realizowanych w związku z grupami produktów przypisanymi PIP w poprzednich latach. Realizacja tych zadań wymaga zwiększenia zatrudnienia w urzędzie o planowanych 70 nowych etatów.

Wzrost wydatków w grupie wynagrodzeń osobowych i pochodnych wynika również z planowanych kilkuprocentowych podwyżek dla pracowników urzędu. Ma to być krok w stronę podnoszenia atrakcyjności zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy, której problemy z pozyskaniem specjalistycznej kadry wielokrotnie były sygnalizowane Radzie Ochrony Pracy i komisjom sejmowym.

Plan przewiduje ponadto wzrost o ponad 35% pozostałych wydatków bieżących. Główne źródło takiego zwiększenia to koszty wynikające z przejęcia lub planowanego przejęcia obiektów na siedziby jednostek organizacyjnych urzędu. Wpisane jest to w prowadzoną od lat przez PIP politykę pozyskiwania siedzib w trwały zarząd i docelowo wpłynie na obniżenie przyszłych kosztów działalności inspekcji, zwiększy jej stabilność lokalową i organizacyjną.

Plan budżetowy inspekcji pracy na rok 2022 przewiduje natomiast spadek nakładów w grupie wydatków majątkowych.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy z aprobatą i uznaniem wypowiadali się o założeniach budżetowych urzędu na rok przyszły, poparli konieczność wzmocnienia finansowego i kadrowego Państwowej Inspekcji Pracy. O pozytywne zaopiniowanie planu finansowego PIP wnioskował przewodniczący ROP poseł Janusz Śniadek. Stanowisko w tej sprawie ma przygotować Zespół do spraw prawno-organizacyjnych.

Na tym samym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek Głównego Inspektora Pracy o odwołanie Arkadiusza Kapuścika ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Opolu w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.