Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
05.11.2021

Cel – bezpieczne budowy

4 listopada 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Dyskutowano o bieżących działaniach kontrolno-nadzorczych na budowach, a także przyszłych działaniach, których celem będzie podniesienie bezpieczeństwa w tym sektorze.

Przewodniczący obradom Rady Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wręczył akty powołania nowym członkom.

Przedstawiciele kierownictwa GIP w trakcie posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie
 

Następnie Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, zapoznał uczestników spotkania z materiałem podsumowującym czerwcową akcję PIP „Kontrole na małych budowach”. W związku z tą akcją inspektorzy pracy przeprowadzili 648 kontroli  na 438 budowach.

Zatrudnieni na kontrolowanych budowach często wykonywali prace bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, głównie hełmów ochronnych oraz środków chroniących przed upadkiem z wysokości. Powodem było niewyposażanie w te środki zatrudnionych bądź ich niestosowanie.

Najczęściej ujawnianym bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia zatrudnionych osób było przysypanie pracujących ziemią. Zagrożenie to występowało podczas wykonywania prac w wykopach o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, gdzie często urobek był składowany przy krawędzi wykopu, wzdłuż którego niejednokrotnie odbywał się ruch pojazdów kołowych.

W związku z tym wydano 3637 decyzji, z których 2832 (78%) nakazywało natychmiastową eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia pracujących. Średnio podczas jednej kontroli wydawano 5,6 decyzji nakazowych, w tym 4,4 dotyczyły bezpośrednich zagrożeń  życia lub zdrowia osób pracujących. W związku z ujawnionymi wykroczeniami 296 osób ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 335,9 tys. zł.

Następnie dyrektor Jakub Chojnicki omówił kontrole PIP dotyczące przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi.

Uczestnicy posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie
 

Dyrektor Jakub Chojnicki oraz Artur Sobota, dyrektor Departamentu  Prewencji i Promocji GIP, przedstawili plany organizacji 3-letniej kampanii kontrolno-prewencyjnej poświęconej podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. Od stycznia 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie planowe kontrole w sektorze budowlanym, wynikające z przyjętego programu działania PIP na lata 2022-2024. Zgodnie z planem w 2022 r.  skontrolowanych zostanie 1000 placów budów.

Równolegle z działaniami kontrolnymi przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona kampania prewencyjno-promocyjna skierowana do pracodawców i pracowników branży budowlanej. Jej elementem będzie m.in. konkurs „Buduj bezpiecznie”. Ideą konkursu jest promowanie wykonawców robót budowlanych zapewniających bezpieczne stanowiska pracy, a także upowszechniane dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy na placu budowy. Szczegóły konkursu i jego zasady zaprezentowała Joanna Płochocka, główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji GIP.