Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
23.11.2021

Akceptacja dla budżetu i rozwój kultury bezpieczeństwa

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 23 listopada 2021 r., prowadzonym w formie wideokonferencji, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r., wnosząc o jego zaakceptowanie przez Sejm w proponowanych przez inspekcję kwotach.

wwwIMG98642

W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że plan budżetowy PIP na 2022 r. został opracowany w sposób rzetelny, celowy i zabezpieczający realizację zadań urzędu. Za jak najbardziej uzasadnione uznano proponowane w nim: wzrost zatrudnienia oraz podwyżki wynagrodzeń. Uznano, że „mogą one wpłynąć na chociażby częściowe rozwiązanie problemów Inspekcji z pozyskiwaniem nowych pracowników, w tym zwłaszcza kadry inspektorskiej, co niewątpliwie przełoży się na efektywność działalności urzędu i umożliwi adekwatną odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy, rozwoju nowych technologii i nowych form zatrudnienia”.

Rada poparła także prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy politykę pozyskiwania siedzib w trwały zarząd, gdyż – jak zaakcentowano – „docelowo wpłynie to na obniżenie przyszłych kosztów działalności, zwiększy stabilność lokalową i organizacyjną jednostek PIP, jak również stanowić będzie wartość dodaną jako nakłady w majątek Skarbu Państwa”.

W drugim przyjętym tego dnia stanowisku – w sprawie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą - Rada Ochrony Pracy zaleciła inspekcji pracy uwzględnienie w jej działaniach kontrolnych czynników, które wpływają na powstawanie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, na spełnienie zasad ergonomii miejsc pracy oraz jej organizacji.

Wiodącym tematem obrad był rozwój kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy.

- Krajowe działania, kluczowe dla rozwoju ochrony pracy, w które wpisana jest działalność inspekcji pracy, koncentrują się na zagadnieniach ważnych z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy globalnie, we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Na te działania składają się: doskonalenie prawa w zakresie ochrony zdrowia pracowników, wprowadzanie ekonomicznych stymulatorów poprawy warunków pracy, bieżące monitorowanie stanu bhp oraz wprowadzanie metod skutecznego oddziaływania na ich poprawę. Działania te są również elementem wpływającym na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy – stwierdziła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Szefowa PIP wskazała, że od dawna kontrola inspekcji pracy kojarzona była przede wszystkim z sankcjami. Jednakże w ostatnich latach Państwowa Inspekcja Pracy tworzy nowe, bardziej przyjazne formy oddziaływania na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w polskich zakładach. Przykłady takich form omówił p.o. dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Artur Sobota.

Skoncentrował się na realizowanej od 2016 r. strategii pierwszej kontroli adresowanej do zakładów, które nie były wcześniej kontrolowane przez inspektorów pracy, na kontroli skuteczności ochrony zdrowia i życia pracujących jako wsparciu systemowego zarządzania bezpieczeństwem oraz na działalności prewencyjno-promocyjnej PIP stanowiącej element kształtowania kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Materiały na omawiany temat przedstawiły również Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, uczestniczyli także zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski oraz dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki.