• RSS
  • Wersja tekstowa
11.05.2022

O zadaniowym czasie pracy dla inspektorów

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji 10 maja 2022 r. rozpatrywała petycję w sprawie zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy. Na posiedzeniu Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Małgorzata Dziemińska, zastępca Głównego Inspektora Pracy i Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP.

Małgorzata Dziemińska i Bartosz Kopeć na posiedzeniu komisji
 

Z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenie systemu zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy 2 lutego 2022 r. wystąpiło Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP. Zdaniem autorów petycji proponowana nowelizacja ustawy o PIP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także pozwoli na bardziej elastyczne rozwiazywanie przez organy PIP problemów związanych z przebiegiem czynności kontrolnych w warunkach ograniczeń i wymogów organizacyjnych wynikających ze stanów nadzwyczajnych, takich jak np. obecna epidemia SARS-CoV-2.

Małgorzata Dziemińska, zastępca Głównego Inspektora Pracy przedstawiała wstępne stanowisko  Inspekcji w tej sprawie. Państwowa Inspekcja Pracy, jest przeciwna wprowadzeniu rozwiązania, które pozwalałoby pracownikom wykonującymi czynności kontrolne na pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W ocenie kierownictwa PIP wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania w Państwowej Inspekcji Pracy mogłoby utrudnić sprawowanie kierownictwa nad podległymi pracownikami. Ponadto ze względu na specyfikę pracy pracownika wykonującego czynności kontrolne, a także różnorodność wykonywanych przez niego czynności, w praktyce niemożliwe jest odgórne ustalanie czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w trakcie danej kontroli.

Dodatkowo po wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy  praca inspektorów przestałaby być ściśle powiązana z godzinami pracy urzędu, przez co przestaliby być dostępni dla petentów, w tym przedstawicieli podmiotów kontrolowanych, a także związków zawodowych.

Komisja do Spraw Petycji postanowiła skierować dezyderat, w którym prosi Państwową Inspekcję Pracy o szczegółową analizę skutków wprowadzenia  zadaniowego czasu pracy dla inspektorów pracy.