• RSS
  • Wersja tekstowa
14.06.2022

Sprawozdanie z działalności Inspekcji w 2021 roku

Kierownictwo Głównego Inspektoratu Pracy przedstawiło na posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku.

Plenarne posiedzenie Rady ochrony Pracy, prowadzone w trybie wideokonferencji pod przewodnictwem Janusza Śniadka, odbyło się 14 czerwca 2022 roku. Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyła w nim Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy wraz z zastępcami Małgorzatą Dziemińską, Jarosławem Leśniewskim i Dariuszem Mińkowskim. Udział wzięli także: Wojciech Gonciarz Dyrektor Departamentu Prawnego GIP, Jakub Chojnicki Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Dariusz Górski p.o. Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP, Marek Radkiewicz Dyrektor Planowania, Analiz i Statystki GIP oraz Artur Sobota p.o. Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

W pierwszej części obrad Rada Ochrony Pracy jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie „Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest”. Druga część posiedzenia została poświęcona przedstawieniu i dyskusji nad Sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z Działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku.

Główny Inspektor Pracy
– Kiedy rok temu prezentowałam Państwu analogiczne sprawozdanie za rok 2020, – mówiła w słowie wstępnym Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy, – wszyscy mieliśmy świadomość, że pandemia zakaźnej choroby COVID-19 nieodwracalnie zmieniła rynek pracy. Nikt z nas nie przewidywał wtedy, że za wschodnią granicą Rzeczypospolitej wybuchnie wojna. Tragedia ta już w pierwszych tygodniach zmieniła oblicze nie tylko Polski, ale całej Europy. Wojna w Ukrainie ma wpływ na bieżące działania Państwowej Inspekcji Pracy, ale ich pełen obraz będziemy mogli zawrzeć dopiero w sprawozdaniu przyszłorocznym.

Następnie Szefowa Inspekcji Pracy przedstawiła najważniejsze dane obrazujące skalę zadań, z którymi mierzyli się inspektorzy pracy w roku sprawozdawczym.

Inspektorzy pracy przeprowadzili w 2021 roku ponad 55 tysięcy kontroli. Stwierdzili przy tym, że wzrosła liczba naruszeń przepisów prawa pracy przekraczając już 600 tysięcy przypadków. To niepokojące zjawisko. Każde naruszenie wymaga zastosowania odpowiednich środków przez inspektora, co wpływa na czas, jaki należy poświęcić na przeprowadzenie i zamknięcie kontroli. Jednak liczby wydanych środków prawnych, decyzji dotyczących technicznego bezpieczeństwa prac, wystawionych mandatów świadczą o tym, że jakość i efekty działań inspektorów są znaczące.

Co znamienne – aż jedną trzecią kontroli podejmowano po skardze pracownika. Od lat tematyka skarg pracowniczych dotyczy zarówno sfery wynagrodzeń i świadczeń należnych pracownikowi, jak i bezpieczeństwa pracy. W ubiegłym roku aż ponad 26 tysięcy skarżących sygnalizowało naruszenia dotyczące wypłaty i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia za pracę.

Z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców kontrolami zostało objętych 6 tysięcy podmiotów, aby zweryfikować legalność powierzania pracy blisko 30 tysiącom cudzoziemców. Z tego prawie 5 tysięcy cudzoziemców objętych kontrolą świadczyło pracę nielegalnie (bez wymaganego zezwolenia na pracę czy na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu). Dotyczyło to przede wszystkim pracowników z Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

– Proszę zwrócić uwagę na podane przed chwilą przeze mnie liczby – kontynuowała Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy. – W grudniu 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy zatrudniała 1483 osoby z uprawnieniami inspektorskimi. To właśnie te 1483 osoby przeprowadziły w ciągu roku 55 tysięcy kontroli. Przy tej liczbie zadań i spotykając się wciąż z nowymi wyzwaniami koniecznie potrzebujemy zwiększenia kadry inspektorskiej. W 2021 roku po wielomiesięcznych kursach, uprawnienia inspektorskie uzyskało 59 osób. A przecież kontrole to nie jest jedyne zajęcie Państwowej Inspekcji Pracy.

Przez cały 2021 rok Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła intensywną działalność poradniczą, konsultacyjną i edukacyjną, pomagając pracownikom oraz pracodawcom funkcjonować w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jako pomoc merytoryczną opublikowała – zarówno w tradycyjnej formie papierowej jak i elektronicznej – podręczniki, poradniki i broszury. Tylko w 2021 roku ogólny nakład fachowych publikacji przekroczył 155 tysięcy egzemplarzy! Poza tym wszystkie opublikowane tytuły dostępne są na stronie internetowej www.pip.gov.pl .

Na podanej stronie funkcjonuje także mocno już rozbudowany dział poświęcony webinariom, gdzie umieszczone są filmy informacyjne, szkoleniowe i poradnikowe.

Szczegółowo działalność Państwowej Inspekcji Pracy w roku sprawozdawczym przedstawili zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski, a prezentacja trudnego przecież tematu spotkała się z wyraźną akceptacją słuchaczy.

– Chciałbym państwu serdecznie pogratulować – skomentował wystąpienie kierownictwa GIP Przewodniczący ROP Janusz Śniadek. – Patrząc na obszerne sprawozdanie PIP nawet się martwiłem, jak będzie wyglądała prezentacja tego materiału, natomiast państwo poradzili sobie z tym znakomicie, rozpisując poszczególne fragmenty niczym partyturę i urozmaicając ją interesującymi filmami.

Także inni zabierający głos członkowie Rady Ochrony Pracy podkreślali profesjonalizm i walory medialne przekazu sprawozdawczego, co skomentowała Szefowa Inspekcji Pracy:

– Cieszę się, że pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy są tak kreatywni i otwarci na nowe wyzwania. Nie dokonalibyśmy jednak tego wszystkiego bez wsparcia z zewnątrz. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim środowiskom naukowym, zawodowym i politycznym za wsparcie, zrozumienie i chęć współpracy. Dziękuję członkom Rady Ochrony Pracy, parlamentarzystom oraz partnerom społecznym i instytucjonalnym za wspieranie Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach na rzecz ograniczania zagrożeń zawodowych oraz zwiększenia poziomu poszanowania prawa pracy.

Na zakończenie Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko ponowiła zaproszenie do wzięcia osobistego udziału w organizowanej 21 czerwca 2022 r. przez Państwową Inspekcję Pracy konferencji – pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy„Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”.