• RSS
  • Wersja tekstowa
22.06.2022

Niepełnosprawni w środowisku pracy wyzwania, czy szansa

21 czerwca 2022 r. pod Honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, odbyła się konferencja „Niepełnosprawni w środowisku pracy wyzwania, czy szansa”. O sposobach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych debatowali przedstawiciele rządu, instytucji państwowych, parlamentarzyści, reprezentanci organizacji społecznych i partnerzy społeczni.

List do uczestników spotkania skierowała także Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP. Podkreśliła w nim, że aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami ma pozytywny wpływ na budowanie społecznego kapitału i wzrost spójności całego społeczeństwa.

Uczestnicy konferencji na sali obrad
- Ważne jest, aby wszelkie bariery w najszerszym kontekście tego słowa były znoszone – stwierdziła Elżbieta Witek.

- Problem zatrudniania niepełnosprawnych jest wyzwaniem, któremu trzeba sprostać, a z drugiej strony szansą na polepszenie ich kondycji życiowej. Warto poprawiać założenia systemowe, by skutkowały jeszcze lepszą ochroną praw osób niepełnosprawnych, a pracodawcom wyznaczały kierunki działania – napisała Agata Kornhauser-Duda w liście do uczestników konferencji.


Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy
Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy przedstawiła problematykę funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy z perspektywy doświadczeń PIP.

- Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami właściwego funkcjonowania na rynku pracy jest ściśle związane ze stworzeniem środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb. Środowiska, w którym taki pracownik jest chroniony prawnie i przede wszystkim może wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny – z korzyścią dla siebie i dla społeczeństwa - powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko,

Paweł Wdówik,  sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne
Paweł Wdówik,  sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, mówił o barierach, jakie należy pokonać, by zwiększyć obecny poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, który obecnie wynosi 32 procent. Metodą na zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest ich edukacja, poziom aktywności zawodowej niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem wynosi 66 proc.

 Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
O działaniach i planach rządu dotyczących systemu kształcenia osób niepełnosprawnych w kontekście nabywania przez nie umiejętności niezbędnych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy mówiła Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

- Na początku lat 90. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał renty dla 2,7 mln osób niepełnosprawnych. Obecnie świadczenia z tytułu niepełnosprawności otrzymuje ok. 617 tys. osób - informowała profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS
Jej zdaniem tak duży spadek liczby osób niepełnosprawnych, otrzymujących świadczenia społeczne, wynika z wielu czynników, takich jak: poprawa bezpieczeństwa pracy, postęp medyczny, skuteczne metody rehabilitacji. Dzięki postępowi technologicznemu wiele osób niepełnosprawnych może pracować i realizować się zawodowo.

Profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Agnieszka Sowa-Kofta
Profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Agnieszka Sowa-Kofta przedstawiła badania naukowe dotyczące wymiary społecznego udziału osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Agnieszka Niedźwiedzka, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
 

Z kolei Agnieszka Niedźwiedzka, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych omówiła praktyczne sposoby aktywizacji zawodowej oraz wspierania obecności na rynku  pracy osób niepełnosprawnych umysłowo.

Uczestnicy panelu
Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny, którego uczestnicy odnosili się tematu spotkania „Niepełnosprawni w środowisku pracy wyzwania, czy szansa”.

Zapis video konferencji: