• RSS
  • Wersja tekstowa
22.06.2022

Pozytywna realizacja budżetu Państwowej Inspekcji Pracy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.

Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej odbyło się 21 czerwca 2022 roku pod przewodnictwem posła Wojciecha Szaramy. Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy przedstawiła opracowanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2021. W prezentowanym materiale zostały zawarte informacje o zadaniach i działaniach Urzędu w roku 2021 oraz wykonanie planu dochodu i wydatków Inspekcji.

KOP Finanse
Mirosław Miłoń Wicedyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Najwyższej Izby Kontroli stwierdził, że Najwyższa Izba kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez Państwową Inspekcję Pracy, potwierdzając jednocześnie, że poniesione wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, określonymi w Ustawie o Finansach Publicznych.

Po pozytywnej opinii zaprezentowanej przez przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli koreferat wygłosił poseł Janusz Śniadek, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że wykonanie planu wydatków PIP nie budzi zastrzeżeń w związku z czym zawnioskował o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu przez Państwową Inspekcję Pracy.

Chwilę później, w głosowaniu jawnym Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.

W posiedzeniu Komisji, z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyły także Grażyna Witkowska Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów i jej zastępca Katarzyna Cichy.

KOP Finanse2