• RSS
  • Wersja tekstowa
02.08.2022

Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.

Katarzyna Łażwewka-Hrycko na posiedzeniu ROP

 

– Analiza wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. Widać to szczególnie w mikro- i małych zakładach. Stan ten może wynikać w głównej mierze z faktu, iż kontrolowani przedsiębiorcy w niewystarczającym stopniu znają i stosują środki ochronne zapobiegające – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Inspektorzy pracy odgrywają kluczową rolę w udzielaniu pracodawcom wsparcia merytorycznego w celu zapobiegania wybuchom i zapewnienia ochrony przed ich skutkami. Podczas kontroli tego obszaru warunków pracy inspektorzy zwracają szczególną uwagę na konieczność stosowania technicznych lub organizacyjnych środków ochronnych odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje w zakresie działalności PIP w obszarze bezpieczeństwa pracy w miejscach pracy, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa, przedstawiła Izabela Waga, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy.

Członkowie ROP zapoznali się także z problematyką kontroli maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności, przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych. Materiał na ten temat przedstawili przedstawiciele  Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie posiedzenia Rada przyjęła stanowisko w sprawie szkoleń pracowników, w tym wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, z wykorzystaniem metod komputerowych.

W posiedzeniu ROP uczestniczyli także zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski.