• RSS
  • Wersja tekstowa
19.09.2022

Bezpieczne budownictwo wciąż pod nadzorem

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 15 września 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Posiedzenie otworzyła Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy wręczając akty powołania nowym członkom rady. Zostali nimi: Mikołaj Moskal – Dyrektor Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego należącego do ogólnopolskiej Sieci Badawczej – Łukasiewicz oraz Zdzisław Siwiński – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Rada Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Główny Inspektor Pracy podkreśliła, że nadal głównym celem działań Państwowej Inspekcji Pracy będzie zapobieganie i ograniczanie zagrożeń podczas wykonywania pracy w sektorze budowlanym. Zaprezentowała także osiągnięcia urzędu w zakresie ukierunkowanych kontroli dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań prewencyjno-promocyjnych.

Przewodniczący Rady Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, omawiając program posiedzenia stwierdził, że celem działalności rady jest możliwość dzielenia się różnymi spostrzeżeniami na temat stanu bezpieczeństwa na polskich budowach. Służy to dyskusji, która zmierza do wypracowania korzystnych rozwiązań dla poprawy warunków pracy w budownictwie.

Jakub Chojnicki Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy przedstawił zebranym wnioski legislacyjne de lege ferenda dotyczące budownictwa jakie skierował Główny Inspektor Pracy do odpowiednich ministerstw. Zwrócił uwagę na konieczność dostosowania obecnych przepisów do zmieniających technologii wykonywania robót budowlanych. Dyrektor Chojnicki omówił także wyniki zintensyfikowanych działań kontrolnych PIP na małych budowach.

Karolina Główczyńska-Woelke Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy przygotowała i przedstawiła prezentację pt. „Analiza wypadków przy pracy w budownictwie na podstawie danych Państwowej Inspekcji Pracy”, zaś Michał Wasilewski Dyrektor koordynujący Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podkreślił konieczność włączenia inwestora w zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy na budowie.

Rada zapoznała się także między innymi z zadaniami Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego należącego do ogólnopolskiej Sieci Badawczej – Łukasiewicz oraz z zagadnieniami bezpieczeństwa pracy na budowach, w tym przy eksploatacji urządzeń technicznych.