• RSS
  • Wersja tekstowa
10.10.2022

Sejm przyjął sprawozdanie z działalności PIP w 2021 roku

7 października 2022 roku Sejm RP przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2021. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przedstawiła wyniki działalności PIP za ten okres na posiedzeniu Sejmu 6 października 2022 roku.

Katarzyna Łażewska-Hrycko przedstawia w Sejmie sprawozdanie z działalności PIP
Fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Katarzyna Łażewska-Hrycko w swoim wystąpieniu na plenarnym posiedzeniu Sejmu przedstawiła najważniejsze obszary aktywności PIP dotyczące kontroli, nadzoru i działań prewencyjnych. Zapewniła, że wszystkie działania i decyzje podejmowane przez kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy miały na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracujących i praworządności w stosunkach pracy. 

– Efekty działalności inspekcji pracy w czasie pandemii pokazują, że jesteśmy w stanie wypełniać swoje zadania w ekstremalnych i nowych warunkach, przyczyniając się w ten sposób do budowania zaufania obywateli do państwa i instytucji działających w jego imieniu – podkreśliła szefowa inspekcji.

Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek rekomendował w jej imieniu przyjęcie sprawozdania przedstawionego przez Głównego Inspektora Pracy. Zdaniem ROP Państwowa Inspekcja Pracy zrealizowała plan działań, a sprawozdanie w rzetelny sposób pokazuje wysiłek, jaki pracownicy PIP włożyli w ich realizację.

– Inspekcja pracy dobrze przysłużyła się ochronie praworządności i poprawie bezpieczeństwa pracujących – podsumował Janusz Śniadek.

Posłanka Bożena Borys-Szopa przedstawiła stanowisko połączonych komisji – Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisje rekomendowały przyjęcie przedłożonego sprawozdania. Bożena Borys-Szopa wskazała wyniki i skalę działań podejmowanych przez inspekcję w trudnych covidowych warunkach i podkreśliła, że pokazują one, jak potrzebną instytucją jest Państwowa Inspekcja Pracy. Zwróciła uwagę, że analiza sprawozdania powinna być inspiracją do działań legislacyjnych na rzecz poprawy praworządności w stosunkach pracy.

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem posłowie poruszali kwestie dotyczące m.in. realizacji wniosków legislacyjnych kierowanych przez inspekcję do poszczególnych resortów, polityki kadrowej i płacowej w PIP, działań kontrolnych w administracji publicznej, wyników kontroli dotyczących niewypłacania wynagrodzeń i liczby skarg kierowanych do inspekcji.

Wielu posłów w swoich wystąpieniach wskazywało potrzebę wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy zarówno poprzez wyposażenie jej w niezbędne narzędzia do prowadzenia skutecznych kontroli, jak i przez zwiększenie jej budżetu, by inspekcja mogła zatrudniać nową wysoko wyspecjalizowaną kadrę.