• RSS
  • Wersja tekstowa
19.04.2023

Wizyta przedstawicieli Ambasady Indonezji w GIP

17 kwietnia 2023 r. w Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się spotkanie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentowanego przez zastępcę Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego, z przedstawicielami Sekcji Konsularnej Ambasady Republiki Indonezji w Warszawie.

Przedstawiciel Ambasady Republiki Indonezji w Warszawie Wahyu Permana podczas spotkania z Jarosławem Leśniewskim, zastępcą Głównego Inspektora Pracy
 

Delegacji wizytującej przewodniczył Wahyu Permana, szef Kancelarii oraz Sekcji Konsularnej, któremu towarzyszyli Alfonsowendi Hoesen oraz Lucyna Zięciowska.

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę indonezyjskiej placówki dyplomatycznej i poświęcone było omówieniu najważniejszych problemów związanych z zatrudnianiem obywateli państw trzecich, w szczególności osób o narodowości indonezyjskiej, na polskim rynku pracy. Zagadnienia te zostały szczegółowo przedstawione przez Dariusza Górskiego, p.o. dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP, który w swojej prezentacji wyjaśnił usytuowanie PIP w ramach struktur państwowych, przybliżył jej schemat organizacyjny oraz podstawowe zadania wynikające z ustawy o PIP.

W odniesieniu do kwestii związanych z kontrolą legalności zatrudnienia strona indonezyjska została poinformowana o zakresie kompetencji urzędu w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych zasad współpracy z innymi służbami oraz instytucjami państwowymi zaangażowanymi w weryfikację legalnego pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce.

Przedstawiciele Ambasady zwrócili uwagę na fakt, że według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w Polsce pracę świadczy ok. 4800 Indonezyjczyków, z których większość stanowi niewykwalifikowaną siłę roboczą, nieświadomą szeregu uwarunkowań prawnych związanych z podjęciem zatrudnienia w Polsce, niepotrafiącą się odnaleźć w polskich realiach administracyjnych. W związku z tym PIP została poproszona o wytyczne, jakie Ambasada mogłaby przekazywać aktualnym i potencjalnym pracownikom indonezyjskim w celu uświadamiania ich w zakresie obowiązujących w Polsce wymogów formalnych związanych z podjęciem zatrudnienia oraz możliwości i sposobów zgłaszania przypadków naruszenia przepisów lub postawień umownych (najczęstsze z nich dotyczą niewypłacania wynagrodzenia).

Dariusz Górski podkreślił kluczowe znaczenie informowania osób spoza obszaru UE, zainteresowanych migracją zarobkową do Polski, jeszcze przed przyjazdem do Polski i przed zawarciem umowy z pracodawcą użytkownikiem lub agencją zatrudnienia. Zwrócił uwagę na potrzebę uświadamiania pracowników z państw trzecich o znaczeniu dokumentu, jakim jest wystawiane przez wojewodę zezwolenie na pracę, oraz o dalszych uwarunkowaniach z tym związanych. Wyjaśniono również kwestię możliwości składania przez osoby już przebywające i pracujące w Polsce indywidualnych skarg do PIP oraz zgłoszeń zbiorowych, np. za pośrednictwem Ambasady, które również będą rozpatrywane.

Jarosław Leśniewski odniósł się z kolei do istotnego zagadnienia, które dotyczy rozróżnienia między umowami cywilnoprawnymi – najczęściej zawieranymi z Indonezyjczykami – które dają pracownikowi ograniczone możliwości w kontekście domagania się przywilejów pracowniczych, a umowami o pracę, do których odnosi się Kodeks pracy. Zastępca GIP przywołał także obserwowane przez PIP negatywne praktyki związane z nieuczciwą działalnością pośredników pracy w krajach wysyłających pracowników do Polski, co nierzadko skutkuje wplątaniem migrantów zarobkowych w sieć zależności prowadzących do handlu ludźmi, pracy przymusowej lub tzw. wiązania długiem.

Na koniec obie strony uzgodniły, że wzorem współpracy z innymi placówkami dyplomatycznymi w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy – na odrębną prośbę Ambasady Republiki Indonezji – rozważy możliwość organizacji spotkań informacyjnych dla szerszego grona pracowników indonezyjskich z udziałem ekspertów Głównego Inspektoratu Pracy lub okręgowych inspektoratów pracy, przekaże także ulotki informacyjne w języku angielskim skierowane do obcokrajowców.

W spotkaniu uczestniczyli również: Krzysztof Wilkiewicz, p.o. wicedyrektor Gabinetu GIP oraz Nina Dulna, tłumacz z Sekcji Współpracy z Zagranicą.