• RSS
  • Wersja tekstowa
24.04.2023

Ścisła współpraca ze związkami zawodowymi

 

24 kwietnia 2023 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy podpisała z liderami reprezentatywnych organizacji związkowych -  NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ, porozumienia dotyczące zasad współpracy w zakresie ochrony pracy.

Główny Inspektor Pracy w towarzystwie liderów związkowych
 

Stronę związkową reprezentowali: Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Przemawia Glówny Inspektor Pracy Katarzyna-Łażewska-Hrycko
 

W swoim wystąpieniu Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreślała, że związki zawodowe są ważnym elementem budowania bezpiecznego środowiska pracy. Zawarte porozumienie pozwoli na skuteczniejszą ochronę stosunku pracy oraz tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, eliminowanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Przedstawiciele związków zawodowych deklarowali zamiar efektywnej realizacji postanowień porozumienia z Państwową Inspekcją Pracy. Liczą, że dzięki temu ograniczone zostaną niekorzystne dla pracujących zjawiska występujące na rynku pracy. Ich zdaniem bliższa współpraca pozwoli na skuteczniejszą ochronę pracowników na zmieniającym się runku pracy.

Podpisanie porozumienia przez GIP i przewodniczącą FZZ
Podpisanie porozumienia przez GIP i przewodniczącego OPZZ
Podpisanie porozumienia przez GIP i wiceprzewodniczacego NSZZ Solidarność

 

Porozumienie przewiduje m.in.  zintensyfikowanie współpracy na rzecz eliminowania naruszeń prawa związanych z zatrudnieniem, zwłaszcza w odniesieniu do:

1) elastycznych form zatrudnienia, pracy nierejestrowanej, pracowników migrujących,

nowozatrudnionych, outsourcingu pracowniczego oraz pracy zdalnej;

2) prawidłowości wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, ewidencji i rozliczania czasu pracy, zasadności zawierania umów cywilnoprawnych, legalności zatrudnienia, a także działalności i funkcjonowania agencji pracy tymczasowej i agencji zatrudnienia.

Ponadto współpraca związków zawodowych z Państwową Inspekcją Pracy dotyczyć będzie działalności szkoleniowej oraz  przedsięwzięć informacyjno–promocyjnych i prewencyjnych.

Kierownictwo PIP z liderami związkowymi
 

W uroczystości uczestniczyli także zastępcy Głównego Inspektora Pracy: Małgorzata Dziemińska, Jarosław Leśniewski, Dariusz Mińkowski.