• RSS
  • Wersja tekstowa
28.04.2023

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy w Sejmie RP

27 kwietnia 2023 r. miała miejsce uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Została zwołana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy w ostatnim roku stracili życie w związku z wykonywaną pracą.

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy w Sali Kolumnowej Sejmu RP
 

Obrady zostały zorganizowane w przeddzień Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tematem przewodnim ROP była poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. W sesji wzięli udział parlamentarzyści RP, przedstawiciele ministerstw i urzędów państwowych, delegaci związków zawodowych i organizacji pracodawców. Obrady otworzył przewodniczący ROP, poseł Janusz Śniadek.

Przewodniczący ROP Janusz Śniadek otwiera uroczystą sesję Rady Ochrony Pracy
 

Patronat nad wydarzeniem objęła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W liście skierowanym do uczestników posiedzenia przypomniała o zaangażowaniu tysięcy osób w walkę o prawa socjalne i o godne warunki pracy, bez których poświęcenia wciąż dochodziłoby do drastycznych nadużyć. Podkreśliła także, że dobra współpraca i dialog przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji związkowych i społecznych przekładają się na malejącą z roku na rok liczbę poszkodowanych. List odczytał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Konkretne dane przytoczyła w swoim wystąpieniu Główny Inspektor Pracy. Katarzyna Łażewska-Hrycko zwróciła uwagę, że rok 2022 przyniósł prawie 10% spadek liczby wypadków zgłoszonych i zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Niemniej prawie 250 osób nie wróciło do swoich bliskich, ginąc w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podczas wystąpienia na Radzie Ochrony Pracy
 

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy rok do roku spada - o prawie 15%, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne i 10% w przypadku zdarzeń skutkujących ciężkimi obrażeniami ciała. Nadal jednak są to wartości   nieakceptowalne, zbyt wysokie, co oznacza dla nas wszystkich nieustawanie w wysiłkach podnoszenia świadomości zagrożeń w środowisku pracy oraz budowania wysokiej kultury pracy zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników powiedziała szefowa Państwowej Inspekcji Pracy.  

Jak zaznaczyła, PIP wytrwale od wielu lat podejmuje działania promujące wśród pracodawców zaawansowane formy nadzoru nad warunkami pracy, szczególnie w tych branżach, które cechują się dużym ryzykiem wypadkowym. Główny Inspektor Pracy zaapelowała także o rozsądek i wzajemną troskę w miejscu pracy.

Nie podążajcie na skróty, przestrzegajcie ustalonych procedur, zwracajcie uwagę na pracę wykonywaną przez koleżanki i kolegów, a także pracowników innych firm. Reagujcie na sytuacje mogące spowodować wypadek, nie wyrażajcie zgody na pracę w niebezpiecznych warunkach, bez odpowiednich zabezpieczeń, z nieokreślonymi sposobami reagowania na sytuacje nietypowe lub awaryjne – mówiła.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas swojego wystąpienia
 

Na kwestię bezpiecznych warunków pracy zwróciła także uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Odniosła się także do ostatnich zmian w Kodeksie pracy,  podkreślając, że stanowią one wyzwanie dla inspektorów kontrolujących przestrzeganie przepisów i zasad prawa pracy. W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych głos zabrała Dorota Bieniasz z zarządu ZUS, wskazując na wysokie społeczne koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tj. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki chorobowe, zasiłki wyrównawcze, świadczenia rehabilitacyjne, a także świadczenia jednorazowe. Poinformowała, że roczny koszt tych świadczeń w ostatnich latach wynosi około 5 mld zł i choć tendencja jest spadkowa, to wciąż jest to duże obciążenie dla społeczeństwa.

Dorota Bieniasz z zarządu ZUS podczas występienia na Radzie Ochrony Pracy

Zgromadzeni wysłuchali prezentacji dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego dra hab. inż. Wiktora M. Zawieski nt. „Poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy”.

Dyrektor CIOP-PIB dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska podczas wykładu na temat poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy
 

Głos podczas sesji zabrali także: szef regionu dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso, wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Janusz Kowalski oraz przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski. Na zakończenie Janusz Śniadek odczytał apel Rady Ochrony Pracy do Sejmu RP, który został przyjęty przez aklamację przez uczestników spotkania.

Uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy
 

Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych to dzień szczególny dla wszystkich ludzi pracy. Jego obchody 28 kwietnia zostały zainicjowane w 1991 r. przez NSZZ „Solidarność”. Z kolei Sejm RP, uchwałą z 9 lipca 2003 r., ustanowił 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.